>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر پودر میوه گیاه پنج‌انگشت بر بیان ژن Gnrh هیپوتالاموس مرغان تخمگذار  
   
نویسنده صباحی راضیه ,نظری محمود ,بیگی نصیری محمدتقی ,قربانی محمدرضا
منبع پژوهشهاي توليدات دامي - 1399 - دوره : 11 - شماره : 30 - صفحه:92 -100
چکیده    هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها (gnrh) یک مولکول تنظیم‌کننده کلیدی در محور هیپوفیزهیپوتالاموس است که رونویسی هورمون لوتئینه کننده (lh) در هیپوفیز را القاء می‌کند. تحقیقات نشان داده که استروژن نقش مهمی در تنظیم gnrh ایفا می کند. همچنین آزمایشات اخیر نشان داده که گیاه پنج‌انگشت حاوی مقدار زیادی فیتواستروژن است. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی اثر پودر میوه گیاه پنج‌انگشت بر بیان ژن gnrh و lh در مرغان تخمگذار با استفاده از تکنیک real time qpcr پرداخته شد. برای انجام این آزمایش از 90 قطعه مرغ تخمگذار سویه تجاری های‌لاین (w36) از سن 72 تا 80 هفتگی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار، 5 تکرار و 6 قطعه مرغ در هر تکرار به مدت 56 روز استفاده شد. سه تیمار آزمایشی عبارت بودند از: 1 جیره شاهد (جیره پایه بدون هیچ افزودنی)، 2 جیره پایه به همراه 1 درصد پودر میوه گیاه پنج‌انگشت، 3 جیره پایه به همراه 2 درصد پودر میوه گیاه پنج‌انگشت. در انتهای آزمایش یک مرغ از هر تکرار کشتار شد، هیپوتالاموس آن‌ها جدا و به آزمایشگاه منتقل گردید. سپس rna استخراج شده و برای سنتز cdna مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد بیان ژن gnrh در تیمار 3 (جیره حاوی 2 درصد پودر میوه گیاه پنج‌انگشت) نسبت به شاهد و تیمار 1 درصد افزایش معنی‌داری داشت (0/01>p )، در حالی که افزودن پودر میوه گیاه پنج‌انگشت به میزان 1 درصد تآثیر معنی‌داری بر بیان ژن gnrh نداشت ( 0/05 < p). علاوه براین افزودن 1 و 2 درصد پودر میوه گیاه پنج‌انگشت تاثیر معنی‌داری بر بیان ژن lh نداشت (0/05 < p). نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن پودر میوه گیاه پنج‌انگشت به میزان 2 درصد نمی‌تواند بر محور هیپوفیزهیپوتالاموس مرغ تخمگذار در سنین 72 تا 80 هفتگی تاثیرگذار باشد.
کلیدواژه بیان ژن، فیتواستروژن، گیاه پنج‌انگشت، Gnrh
آدرس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی, گروه علوم دامی, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان, دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی, گروه علوم دامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved