>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر توازن الکترولیتی جیره و پروبیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه‌ی بلدرچین های ژاپنی در شرایط تنش حرارتی  
   
نویسنده مفیدی محمد رضا ,یوسف الهی مصطفی ,لطف الهیان هوشنگ ,باقر زاده کاسمانی فرزاد ,دهقانی محمد رضا
منبع پژوهشهاي توليدات دامي - 1399 - دوره : 11 - شماره : 30 - صفحه:20 -30
چکیده    مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات توازن الکترولیتی جیره و پروبیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه بلدرچین های ژاپنی در شرایط تنش حرارتی اجرا شد. تعداد 672 قطعه بلدرچین 20روزه در قالب آزمایش فاکتوریل سه عامله در چهار تکرار و در هر تکرار 14 پرنده در سنین 20 تا 37 و 20 تا 41 مورد بررسی قرار گرفتند. عوامل شامل سه سطح توازن الکترولیتی جیره (deb)، (170، 220 و270 میلی اکی‌والان بر کیلوگرم)، دو سطح پروبیوتیک پروتکسین (0 و100گرم در تن) و دو سطح دمایی (دمای معمول پرورش و دمای 34 درجه سانتیگراد) بودند. در ارزیابی صفات مرتبط با لاشه، جنسیت نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، پرندگان تغذیه شده با پروبیوتیک در سن 20 تا 37روزگی بیشترین مصرف خوراک را داشتند، در حالی که در همین دوره‌ی زمانی بهترین ضریب تبدیل خوراک بدون استفاده از پروبیوتیک به دست آمد (0/05>p). در دوره‌‌های پرورش20 تا 37 و 20 تا 41روزگی در شرایط تنش حرارتی، بهترین ضریب تبدیل خوراک و افزایش وزن مربوط به deb270 میلی‌اکی‌والان بر کیلوگرم و تیمار فاقد پروبیوتیک بود. در شرایط متعارف دمایی بهترین ضریب تبدیل و افزایش وزن در هر دوره‌ی زمانی مربوط به جیره‌ی بدون پروبیوتیک و deb 170 میلی‌اکی‌‌‌والان بر کیلوگرم بود (0/05p). همچنین، در درون هر جنس بیشترین وزن و درصد لاشه به تیمارهای پروبیوتیک تعلق داشت (0/05>p). در اثر متقابل پروبیوتیک، دما و جنس، صفات مربوط اندام‌های داخلی لاشه، جنس نر بطور معنی‌داری وزن نسبی بالاتری داشت. در مجموع استفاده از سطح 170 میلی‌اکی‌والان بر کیلوگرم برای توازن الکترولیتی در شرایط معمول دمایی توصیه می‌شود. از پروبیوتیک می‌توان برای حصول به بهترین راندمان لاشه استفاده نمود.
کلیدواژه بلدرچین ژاپنی، پروبیوتیک، تنش حرارتی، تعادل آنیون-کاتیون، عملکرد
آدرس دانشکده کشاورزی زابل, گروه علوم دامی, ایران, دانشکده کشاورزی زابل, گروه علوم دامی, ایران, موسسه تحقیقات علوم دامی کشور, ایران, دانشکده کشاورزی زابل, گروه علوم دامی, ایران, دانشکده کشاورزی زابل, گروه علوم دامی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved