>
Fa   |   Ar   |   En
   به زراعی کشاورزی   
سال:1396 - دوره:19 - شماره:2


  tick  اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد، کیفیت میوه و کارآیی مصرف آب برخی توده‌های خربزه بومی ایران - صفحه:287-302

  tick  اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد اسیدهیومیک بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه در شرایط گلخانه - صفحه:401-416

  tick  اثر سدیم نیتروپروساید بر تحمل به خشکی چچم چندساله در مرحله جوانه‌زنی و رشد اولیه دانهال - صفحه:335-346

  tick  اثر شاخص رسیدگی بر کیفیت میوه و روغن سه رقم زیتون منطقه رودبار - صفحه:273-286

  tick  اثر کودهای زیستی و اسید‌سالیسیلیک بر عملکرد و ویژگی‌های کیفی گیاه دارویی اکلیل‌کوهی تحت رژیم‌های کم‌آبی - صفحه:475-491

  tick  اثر محلول پاشی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های مختلف زیره سبز تحت تنش خشکی - صفحه:461-473

  tick  اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم‌آبی - صفحه:431-444

  tick  اثر محلول‌پاشی نانوکلات آهن بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد گل ژنوتیپ های بابونه تحت تنش خشکی - صفحه:257-271

  tick  بررسی پاسخ‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه کاهو در تلقیح با قارچ Piriformospora Indica تحت تنش شوری - صفحه:243-255

  tick  برهمکنش کیتوزان و زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت تنش کم آبی - صفحه:531-542

  tick  تاثیر اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و کیفیت میوه خربزه زرد جلالی تحت تنش کم‌آبی - صفحه:387-400

  tick  تاثیر الگوهای کشت مخلوط بر برخی ویژگی‏های کمی و کیفی علوفه گلرنگ و گاودانه در سیستم‌های کشت پرنهاده و کم‌نهاده - صفحه:445-460

  tick  تاثیر برخی تیمارهای پیش از کاشت بذری بر عملکرد و خصوصیات کیفی دانه تاج‌خروس زراعی (Amaranthus Hypochondriacus L.) - صفحه:361-370

  tick  تاثیر جدایه های برتر سودوموناس فلورسنت به‏ عنوان کود بیولوژیک بر رشد و تغذیه گیاه ذرت - صفحه:319-333

  tick  تاثیر نانو کودفسفات اصلاح شده با یک ترکیب آلی جدید بر خصوصیات کیفی دو نوع لوبیا - صفحه:517-531

  tick  تاثیر همزیستی گونه‏ های قارچ میکوریزا و شبه میکوریزا بر بهره وری آّب ذرت تحت سطوح مختلف آبیاری و فسفر در شرایط مختلف اقلیمی در استان مازندران - صفحه:371-386

  tick  تعیین مناسب‌ترین الگو برای کشت دومنظوره علوفه و بذر یونجه براساس ارزش اقتصادی در منطقه زنجان - صفحه:493-503

  tick  کمّی سازی نمو برگ در ارقام مختلف گندم: Iiتولید و زوال برگ در بوته در شرایط مزرعه - صفحه:347-359

  tick  مطالعه کشت مخلوط روی ردیف یولاف و ماشک گل‌خوشه‌ای در اهواز - صفحه:303-317

  tick  مطالعه ویژگی‏های مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تاثیر کاربرد سدیم نیتروپروساید در شرایط تنش کم آبی - صفحه:417-430

  tick  مطالعه‌ی مزرعه‌ای و میکروسکوپی خود و دگرناسازگاری دو اکوتیپ‌ ارزشمند گل‌محمدی - صفحه:505-516
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved