>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای دانش زمین   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:37


  tick  بارزسازی آنومالی های ژئوشیمیایی از زمینه با استفاده از روش فرکتالی عیار-محیط (Log-Log C-P) در محدوده شیربیت (شمال شرق اهر) - صفحه:206-220

  tick  بررسی تغییرات ارتفاع تراز ناواگرا در ایران - صفحه:1-17

  tick  بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند شهبازان در شمال غرب سمیرم: مطالعه ای از فرآیند دولومیتی شدن در حاشیه شرقی حوضه فورلند زاگرس - صفحه:221-243

  tick  به کارگیری روش‌های ترکیبی Fuzzy-Ahp و Fuzzy-Gamma جهت یافتن نواحی امیدبخش طلا در منطقه تخت سلیمان - صفحه:143-162

  tick  بهینه‌سازی نقشه حساسیت نسبت به فرسایش آبکندی با استفاده از روش‌های تلفیقی آماری داده محور (مطالعه موردی: حوضه طرود-نجارآباد) - صفحه:18-38

  tick  تحلیل برگشتی پارامترهای هیدرودینامیکی محیط متخلخل پیرامون بخش شرقی تونل 7 مترو تهران با استفاده ازگالری‌های زهکش در نرم‌افزار Plaxis و Flac - صفحه:109-128

  tick  تحلیل خطواره‌ها و شکستگی‌های مرتبط با پهنه گسلی صحنه با استفاده از تکنیک‌های دورسنجی و فرکتالی (باختر ایران) - صفحه:186-205

  tick  تحلیل عوامل موثر بر کاهش بهره‌وری فعالیت کشاورزی مناطق روستایی (موردمطالعه: بخش کاکاوند شهرستان دلفان) - صفحه:78-93

  tick  شناسایی عوامل شکل‌گیری حکومت‌های استبدادی و تداوم آن در منطقه خلیج‌فارس - صفحه:50-77

  tick  ظرفیت‌‌های گردشگری تاریخی و تاثیر آن در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی ناحیه سلطانیه استان زنجان) - صفحه:94-108

  tick  مدلسازی عددی توزیع واتنش در ناحیه فارس داخلی، کمربند چین خورده – رانده زاگرس - صفحه:129-142

  tick  مطالعه کانی شناسی و ژنز کانسار آهن کامو (میمه – اصفهان) - صفحه:244-255

  tick  معدن باغک (بخش مرکزی معادن سنگان): ارتباط متالوژنی کانی های حاوی عناصر نادر خاکی با پرتوزایی - صفحه:163-185

  tick  ژئوشیمی نهشته‌های کواترنری رودخانه کال شور بینالود - صفحه:39-49
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved