>
Fa   |   Ar   |   En
   ژئوشیمی نهشته‌های کواترنری رودخانه کال شور بینالود  
   
نویسنده خسروی چنار عذرا ,حسین زاده رضا ,فتاحی مرتضی ,خانه باد محمد
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1398 - دوره : 10 - شماره : 37 - صفحه:39 -49
چکیده    نهشته های مخروط افکنه ها و پادگانه های آبرفتی، بخش مهمی از مجموعه رسوبات منتسب به دوره کواترنری هستند که معرف حوضه های بالادست خود می باشند. در این مطالعه با برداشت 14 نمونه از این نهشته ها در حوضه آبریز رودخانه کال شور در شمال شرق ایران، به بررسی ویژگی های ژئوشیمی و هم چنین ویژگی های رسوبی، بافت و اندازه ذرات آنها پرداخته شده است. طی مطالعات آزمایشگاهی، نمونه ها آنالیز دانه بندی و سپس درصد اکسیدهای اصلی و فرعی هر یک از آنها بررسی گردید. آنالیز اندازه ذرات این رسوبات نشان دهنده گردشدگی متوسط، جورشدگی ضعیف و دانه بندی عادی با بافت ماسه، گراول و گراول ماسه ای است. هم چنین داده های حاصل از آزمایشات ژئوشیمیایی اکسیدهای اصلی و فرعی و نمودارهای مربوط به آنها نشان داد جایگاه زمین ساختی این رسوبات بر پایه نمودارهای ژئوشیمیایی، محدوده قوسی اقیانوسی و محدوده قوسی قاره ای است. افزون بر این نتایج حاصل از نمودار تغییراتco2  و بررسی اکسیدهای اصلی، بیانگر میزان هوازدگی کم و شرایط آب و هوایی خشک در زمان رسوب گذاری است.
کلیدواژه آنالیزهای رسوبی، برخاستگاه، شمال شرق ایران، ناحیه منشا، نهشته‌های کواترنری
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده ادبیات و علوم انسانی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده ژئوفیزیک, گروه زلزله شناسی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده علوم, ایران
 
   Geochemistry of quaternary deposits of the KalShour River, Binalood  
   
Authors
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved