>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل خطواره‌ها و شکستگی‌های مرتبط با پهنه گسلی صحنه با استفاده از تکنیک‌های دورسنجی و فرکتالی (باختر ایران)  
   
نویسنده علی پور رضا ,صدر امیر حسین ,ایزدی معصومه
منبع پژوهشهاي دانش زمين - 1398 - دوره : 10 - شماره : 37 - صفحه:186 -205
چکیده    گسل صحنه با درازای حدوداً 100 کیلومتر و سازوکار امتدادلغز راستگرد یکی از چشمه های لرزه‌ای مهم در باختر ایران است و از سه قطعه جنوب خاوری، مرکزی و شمال باختری تشکیل شده است. در این مطالعه ابتدا شکستگی‌ها و خطواره‌های پهنه گسلی صحنه با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور از تصاویر ماهواره‌ لندست و مدل‌های سایه ارتفاعی استخراج شده است. سپس تحلیل‌های فرکتالی شکستگی‌ها و خطواره‌های ساختاری جهت تعیین مناطق با تراکم شکستگی بالا محاسبه گردیده است. شکستگی‌های و خطواره‌های منطقه روندی نزدیک به گسل اصلی داشته و در مناطق نزدیک به پهنه گسلی تراکم بالایی دارند. با توجه به مطالعات صحرایی در امتداد قطعه جنوب خاوری، امتداد و شیب گسل صحنه n60w/75ne و ریک بردار لغزش 15 درجه است که حرکت امتدادلغز راستگرد با مولفه نرمال گسل را نشان می‌دهد. در امتداد قطعه میانی حرکت راستگرد گسل باعث جابجایی حدود 16 کیلومتری آبراهه‌ها شده است. در قطعه شمال‌باختری گسل صحنه یک جابجایی راستگرد در روند آبراهه‌ها قابل مشاهده است و با بازگرداندن آبراهه‌های جابجا شده به حالت اولیه مقدار جابجایی حدود 850 متر محاسبه شده است.
کلیدواژه آبراهه، خطواره، راستالغز، فرکتال، گسل صحنه
آدرس دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده علوم ‌پایه, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده علوم ‌پایه, ایران, دانشگاه بوعلی سینا, دانشکده علوم ‌پایه, ایران
 
   Analysis of lineaments and fractures related to the Sahneh fault zone using remote sensing and fractal techniques (west Iran)  
   
Authors
Abstract   
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved