>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   
سال:1394 - دوره:6 - شماره:12


  tick  ارزیابی تاثیر روند خشکسالی و ترسالی هواشناسی بر افت تراز سطح آب دریاچه پریشان - صفحه:118-126

  tick  ارزیابی کارایی مدل Wepp در برآورد رسوب حوزه آبخیز سولاچای- اردبیل - صفحه:184-192

  tick  اولویت بندی اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز با استفاده از روش Topsis(مطالعه موردی: زیدشت- طالقان) - صفحه:98-107

  tick  بررسی اثرات خشکسالی بر کیفیت منابع آب سطحی حوزه آبخیز کشکان - صفحه:154-165

  tick  بهره‌گیری از روش آماری هیدروژئومرفولوژی در برآورد رسوب تولیدی حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز زنوزچای و زیلبرچای) - صفحه:166-174

  tick  بهینه‌سازی مدل Wsm در برآورد فرسایش و رسوب با اصلاح ضرایب و استفاده از باران‌ساز در حوزه آبخیز نیر، استان یزد - صفحه:175-183

  tick  تحلیل فراوانی منطقه ای خشکسالی هواشناسی در حوزه ی کارون یک - صفحه:108-117

  tick  تحلیل فراوانی منطقه ای سیلاب با استفاده از تحلیل خوشه ای ترکیبی و گشتاور های خطی - صفحه:11-20

  tick  تعیین مکان های مناسب جمع آوری آب باران جهت استفاده در مصارف کشاورزی با استفاده از مدل Ahp (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بیرجند) - صفحه:65-74

  tick  تعیین پارامترهای مدل مفهومی ناش با استفاده از واسنجی اتوماتیک در حوزه کسیلیان - صفحه:21-28

  tick  تهیه نقشه نواحی با پتانسیل وقوع چشمه های آب زیرزمینی با استفاده از روش آماری رگرسیون لجستیک در محیط Gis (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوهستانی میرده، کردستان) - صفحه:75-87

  tick  شبیه سازی توزیعی مکانی- زمانی رواناب با استفاده از مدل Wetspa در حوزه آبخیز طالقان - صفحه:55-64

  tick  شبیه سازی فرآیند بارش رواناب در حوزه آبخیز ناورود با مدل ولترای مرتبه محدود و شبکه های عصبی مصنوعی - صفحه:1-10

  tick  عوامل انگیزشی موثر بر مشارکت کشاورزان در عملیات کشت پلکانی اراضی کشاورزی در حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان - صفحه:88-97

  tick  کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد لتیان) - صفحه:43-54

  tick  کلاسه بندی و آنالیز شدت و مدت خشکسالی های جریان آب سطحی (مطالعه موردی: استان ایلام) - صفحه:127-138

  tick  مدل سازی توزیعی و دینامیک بیلان آب حوزه آبخیز چهل چای در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:29-42

  tick  مدل سازی فضایی-زمانی وقوع و مقدار بارش زمستانه در گستره ایران با استفاده از مدل مارکف پنهان - صفحه:139-153

  tick  مقایسه روش های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و تحلیل سلسله مراتبی در تهیه ی نقشه ی حساسیت ریزش‌سنگ (مطالعه موردی: استان کردستان، گردنه صلوات آباد) - صفحه:193-204

  tick  پهنه بندی خطر زمین لغزش با مدل رگرسیون چند متغیره در محیط Gis (مطالعه موردی: حوزه آق مشهد، استان مازندران) - صفحه:205-215

  tick  پیش بینی بار معلق رودخانه با استفاده از مدل‌های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه قزاقلی رودخانه گرگانرود) - صفحه:216-225
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved