>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:23


  tick  ارزیابی تحمل به تنش‌های شوری و خشکی در ژنوتیپ‌های گندم براساس شاخص‌های تحمل - صفحه:27-34

  tick  ارزیابی تحمل به خشکی آخر فصل در برخی از ژنوتیپ های جو با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی - صفحه:166-176

  tick  ارزیابی تحمل به خشکی در برخی از ژنوتیپ‌های‌ گندم با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش خشکی - صفحه:9-17

  tick  ارزیابی عملکرد ارقام و لاین‌های پیشرفته سویا تحت تنش خشکی با استفاده از تجزیه Gge بای‌پلات - صفحه:18-26

  tick  ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های جو بهاره تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی آخر فصل - صفحه:105-116

  tick  ارزیابی کارایی تسترهای ذرت مناطق معتدله در غربال گری ژرم پلاسم های مناطق حاره ای و نیمه حاره ای - صفحه:85-94

  tick  بررسی برهمکنش تنش سرما و خشکی بر تغییرات شاخص کلروفیل، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت و عملکرد دانه در سه رقم هیبرید ذرت دانه ای - صفحه:146-156

  tick  بررسی بیان ژن‌های مسوول در دفاع مستقیم و غیرمستقیم علیه کنه تارتن دولکه‌ایTetranychus Urticae ، در لوبیای سیاه - صفحه:35-43

  tick  بررسی تغییرات الگوی پروتئوم برگ گیاه توتون ).(Nicotiana Tabacum L تحت تنش شوری با استفاده از الکتروفورز دوبعدی - صفحه:138-145

  tick  بررسی رابطۀ عملکرد دانه و صفات وابسته در ارقام کلزای بهاره با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره - صفحه:187-194

  tick  بررسی روابط صفات کمی در لاین‌های پیشرفته کنجد - صفحه:58-66

  tick  بررسی و نقش روابط عملکرد و اجزای عملکرد دانه در به‌نژادی گندم (Triticum Aestivum L.) - صفحه:1-8

  tick  بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم دوروم با استفاده از روش Ammi - صفحه:67-75

  tick  تاثیر اتیل متان سولفونات (Ems) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی و مقدار استویوزید و ربادیوزیدA در نمونه‌های باززایی شده از کالوس‌های گیاه استویا (Stevia Rebaudiana Bertoni) - صفحه:177-186

  tick  تاثیر باکتری‌‌های محرک رشد بر شاخص‌‌های رشدی مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم گندم در شرایط دیم و آبی - صفحه:44-57

  tick  تاثیر تنش خشکی بر صفات کلروفیل و پرولین در ژنوتیپ‌های مختلف سویا (Glycine Max) - صفحه:95-104

  tick  تجزیه پایداری عملکرد لاین های امید بخش گندم نان در مناطق گرم و خشک جنوب ایران با استفاده از مدل Gge Biplot - صفحه:157-165

  tick  شناسایی رونوشت‌های با افزایش تظاهر در رقم برنج (Oryza Sativa L.) مقاوم به تنش شوری با استفاده از تکنیک Cdna-Aflp - صفحه:125-137

  tick  مطالعه همبستگی و تجزیه علیت صفات زراعی و عملکرد دانه جمعیت‌های گندم ‌نیای وحشی Aegilops Cylindrica L. در شرایط نرمال و تنش خشکی در ایلام - صفحه:76-84

  tick  مطالعه پایداری عملکرد در ارقام آفتابگردان با استفاده از روش Ammi - صفحه:117-124
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved