>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1391 - دوره:4 - شماره:10


  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های لوبیای معمولی (Phaseolus Vulgaris L.) در برابر تنش خشکی با استفاده از تجزیه کلاستر و تجزیه تشخیص کانونیکی - صفحه:1-17

  tick  باززایی و تراریختی در برگ و بافت جنین‌زای هاپلویید حاصل از کشت تخمک چغندرقند - صفحه:63-79

  tick  بررسی اثر تنظیم کننده های رشدی روی کالوس زایی و باززایی چند رقم برنج - صفحه:80-93

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در ارقام یونجه (Medicago Sativa L..) ‏بر‌‌‌اساس رشد گیاهچه - صفحه:29-45

  tick  بررسی میزان کالوس‎زایی و تحمل ریزنمونه‎های مختلف ارقام پنبه(Gossypium Sp.) به تنش شوری در شرایط درون شیشه‎ای - صفحه:94-108

  tick  بهره گیری از رهیافت مدل سازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی - صفحه:123-147

  tick  تعیین روابط بین انتقال ماده خشک و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ های جو به کمک تجزیه به عامل ها تحت شرایط تنش کم آبی - صفحه:109-122

  tick  شناسایی و همسانه سازی ژن های سوپراکساید دیسموتاز Cu/Zn (1 Alsodو 2alsod) از گیاه هالوفیت Aeluropus Lagopoides - صفحه:18-28

  tick  مقایسه سطوح پلوییدی و آمفی‌پلوییدهای گندم از نظر عملکرد دانه و اجزا آن - صفحه:46-62
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved