>
Fa   |   Ar   |   En
   شناسایی و همسانه سازی ژن های سوپراکساید دیسموتاز Cu/Zn (1 Alsodو 2alsod) از گیاه هالوفیت Aeluropus Lagopoides  
   
نویسنده مدرسی مصطفی ,نعمت زاده قربانعلی ,مرادیان فاطمه
منبع پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 10 - صفحه:18 -28
چکیده    رادیکال های آزاد اکسی‍ژن مهمترین عامل تنش گیاهان به شمار می روند. آنزیم های سوپراکساید دیسموتاز به عنوان اولین سد دفاعی گیاهان در مقابل سمیت اکسیژن، رادیکال های سوپراکساید را تجزیه می نمایند. این آنزیم ها برای حیات هوازی ضروری بوده و در فرآیند مقاومت در برابر تنش ها و طول عمر گیاه نقش موثری ایفا می نمایند. گیاه آلروپوس لگوپوییدس از جمله گیاهان هالوفیتی است که بدلیل تحمل بالا به شوری خاک، دارای فعالیت مناسبی از آنزیم های سوپراکساید دیسموتاز می باشد. با طراحی پرایمرهایی از ژن های sod سایر گیاهان خانواده گندمیان، اقدام به جداسازی ژن هایی از گیاه هالوفیت آلروپوس لگوپوییدس گردید. در فرآیند این تحقیق، دو ژن جدید به نام های پیشنهادی 1 alsodو 2alsod از این گیاه هالوفیت جدا و پس از همسانه سازی در ناقل ptz57r/t باکتریایی ای، کولی، تعیین توالی گردیدند. با تعیین توالی این ژن ها مشخص گردید که هر کدام از این ژن ها 152 امینو اسید را کد می نمایند و از نظر توالی نیز شباهت زیادی با ژن سوپراکساید دیسموتاز سایر گیاهان خانواده گندمیان از جمله آلروپوس لیتورالیس (92%)، ذرت (89%)، ارزن (88%) و برنج (87%) دارند.
کلیدواژه آلروپوس لگوپوییدس ,همسانه سازی ,ژن های 1 Alsodو 2alsod
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران, دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved