>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تنوع ژنتیکی تحمل به تنش شوری در ارقام یونجه (Medicago Sativa L..) ‏بر‌‌‌اساس رشد گیاهچه  
   
نویسنده سلطانی آسیه ,خدارحم‌پور زهرا ,جعفری علی اشرف
منبع پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 10 - صفحه:29 -45
چکیده    به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام یونجه در شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر روی 20 ژنوتیپ یونجه در 5 سطح شوری (0، 75، 150، 225 و 300 میلی‌مولار) با نمک کلرید سدیم صورت پذیرفت. آزمایش در گلدان‌های حاوی 1:2 خاک زراعی- ماسه انجام شد و تا 45 روز پس از کاشت، آبیاری صورت گرفت بعد از آن تیمارهای شوری اعمال گردیدند و پس از 14 روز صفات تعداد برگ در بوته، طول ریشه، طول ساقه، طول گیاه، نسبت طول ریشه به طول ساقه، وزن تر گیاه، وزن خشک گیاه و نسبت وزن خشک به وزن تر گیاه اندازه‌گیری شدند. در اثر اعمال شوری کلیه صفات در فاکتور تنش در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار شدند. با افزایش میزان شوری تمام صفات به جز نسبت طول ریشه به طول ساقه کاهش پیدا کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که دز بحرانی حساسیت به تنش شوری در اندام های هوایی از قبیل تعداد برگ در بوته، طول ساقه، طول گیاه، وزن تر گیاه، وزن خشک گیاه، شوری 150 میلی‌مولار و برای صفت طول ریشه 300 میلی‌مولار می‌باشد. با استفاده از تجزیه خوشه‌ای ژنوتیپ‌های kfa1، kfa11، kfa14 و kfa15 با منشا قره‌یونجه، kfa4، kfa6 و kfa16 با منشا همدانی و رقم بمی‌گرمسیری در گروه متحمل‌ترین و ژنوتیپ‌های kfa3 با منشا قره‌یونجه، kfa5 و kfa17 با منشا همدانی، kfa7 با منشا رهنانی، ارقام نیکشهری ‌گرمسیری و یزدی‌گرمسیری در گروه حساس‌ترین و kfa8، kfa10، kfa12 وkfa13 با منشا قره‌یونجه، kfa2 با منشا همدانی و kfa9 با منشا چالشترشهرکرد در گروه نیمه متحمل به تنش شوری قرار گرفتند.
کلیدواژه تنش شوری ,تجزیه خوشه‏ای ,کلرید سدیم ,یونجه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر, ایران, موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved