>
Fa   |   Ar   |   En
   باززایی و تراریختی در برگ و بافت جنین‌زای هاپلویید حاصل از کشت تخمک چغندرقند  
   
نویسنده نوروزی پیمان
منبع پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 10 - صفحه:63 -79
چکیده    به منظور استفاده از بافت هاپلوییدی گیاه چغندرقند برای تولید گیاهان تراریخته خالص از نظر ژن انتقالی، ابتدا یک سری آزمایش برای تکثیر و جوانه‌زایی جنین‌های هاپلویید حاصل از کشت تخمک انجام گرفت. بدین‌ترتیب مشخص گردید که محیط کشت پایه msb یا pgob به همراه 3 درصد ساکارز با ترکیب هورمونی 2/0 میلی‌گرم در لیتر بنزیل آدنین (ba) و 5/0 میلی‌گرم در لیتر نفتالن استیک اسید (naa) می‌تواند برای تکثیر جنین‌های هاپلویید و محیط کشت پایه msb نصف غلظت به همراه یک درصد ساکارز برای تکامل جنین‌ها و تولید جوانه به کار رود. همچنین برای تولید جوانه رویشی از برگ هاپلویید از محیط کشت pgob حاوی یک میلی‌گرم در لیتر ba و یکی میلی‌گرم در لیتر naa استفاده گردید. پس از انجام آزمون‌های فوق از کالوس‌های جنین‌زا و نیز برگ جوانه‌های حاصل از جنین‌ هاپلویید برای تراریختی با آگروباکتریوم تومه‌فاسینس حامل ناقل دوگانه pbi121 استفاده گردید. بافت‌های تلقیح‌شده پس از دو روز نگه داری در کشت توام به محیط گزینش‌ حاوی 50 میلی گرم در لیتر کانامایسین منتقل شدند. پس از 5-3 هفته جوانه‌های حاصل از هر دو نوع جداکشت با سنجش gus مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که برگ و جنین هاپلویید هر دو قابلیت زیادی در تولید جوانه‌های تراریخته دارا می‌باشند.
کلیدواژه هاپلویید ,جنین ,آگروباکتری ,چغندرقند ,تراریختی
آدرس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved