>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه سطوح پلوییدی و آمفی‌پلوییدهای گندم از نظر عملکرد دانه و اجزا آن  
   
نویسنده بلگرامی سیده صبا ,هوشمند سعدالله ,خدامباشی محمود
منبع پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي - 1391 - دوره : 4 - شماره : 10 - صفحه:46 -62
چکیده    به منظور بررسی سطوح متفاوت پلوییدی گندم و مقایسه آنها با آمفی‌پلوییدهای تریتیکاله و تریتی‌پایرم، از نظر عملکرد دانه و برخی اجزای عملکرد تعدادی از ژنوتیپ‌های گندم‌های دیپلویید، تتراپلویید، هگزاپلویید، تریتیکاله، تریتی‌پایرم در یک آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در فصول کشت پاییز و بهار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بیانگر تنوع ژنتیکی بین و درون گونه‌های مورد مطالعه برای تمام صفات مورد مطالعه در هر فصل کشت بود. اثر فصل کاشت و اثر متقابل ژنوتیپ× فصل کاشت نیز معنی‌دار بود و کلیه صفات در کشت بهاره در مقایسه با کشت پاییزه کاهش نشان دادند. مقایسه متعامد بین گونه‌ها نشان داد هر چند گندم دیپلویید تعداد سنبله در واحد سطح و عملکرد بیولوژیک بالایی تولید نمود اما تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت کمتری نسبت به سایر گونه‌ها نشان داد. تریتیکاله با داشتن تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه بالا، بیشترین عملکرد دانه را تولید نمود که در کل این تفاوت‌ها تا حدودی می‌تواند بیانگر نقش متفاوت ژنوم‌های این گیاهان و همچنین فصل کشت در بروز این صفات باشد. ضرایب همبستگی صفات با عملکرد در دو فصل نشان داد در کل تعداد دانه در سنبله در گونه‌های تتراپلویید و هگزاپلویید نسبت به سایر صفات همبستگی بالاتری را با عملکرد دانه نشان دادند و در گندم هگزاپلویید وزن هزار دانه نقش مهمتری در عملکرد دانه در مقایسه با گندم تتراپلویید داشت.
کلیدواژه گندم ,سطوح پلوییدی ,تریتیکاله ,تریتی‌پایرم ,عملکرد دانه و اجزای آن
آدرس دانشگاه شهرکرد, ایران, دانشگاه شهرکرد, ایران, دانشگاه شهرکرد, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved