>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1397 - دوره:10 - شماره:28


  tick  ارزیابی تنوع ژنتیکی لینه های نیمه خواهری چغندرقند تحت تنش رطوبتی مزرعه - صفحه:145-154

  tick  ارزیابی عملکرد و پایداری عملکرد ارقام و لاین های امید بخش گندم دوروم در مناطق گرم و خشک با استفاده از مدل Ammi و Gge بای‌پلات - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی قابلیت نشانگرهای رتروترانسپوزون در بررسی تنوع ژنتیکی برخی جمعیت‌های تربچه - صفحه:27-37

  tick  ارزیابی پایداری عملکرد غده ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی (Solanum Tuberosum L.) با استفاده از روش‌های ناپارامتری - صفحه:50-63

  tick  ارزیابی ژنوتیپ‌های سویا (Glycin Max L.) در شرایط تنش خشکی و نرمال با استفاده از شاخص کل رتبه‌بندی صفات - صفحه:83-92

  tick  انتخاب لاین های متحمل به خشکی در آفتابگردان روغنی (Helianthus Annuus L.) با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش - صفحه:133-144

  tick  بررسی صفات مورفولوژیک و تنوع ژنتیکی مرتبط با زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین (Lmw-Gs) در بین برخی از ارقام گندم نان با استفاده از نشانگرهای Srap - صفحه:38-49

  tick  بررسی اثرات تنش شوری بر صفات مرتبط با جوانه زنی درتعدادی ژنوتیپ متنوع گیاه سویا (Glycin‌E Max) - صفحه:181-187

  tick  بررسی برخی از صفات کمی ژنوتیپ‌های وارداتی گلرنگ (Carthamus Tinctorius L.) با استفاده از آنالیزهای چند متغیره در منطقه ساری - صفحه:162-170

  tick  بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی در ارقام و لاین های گندم ایرانی با استفاده از نشانگرهای Ssr - صفحه:73-82

  tick  بررسی سازگاری و پایداری عملکرد لاین‌های امید‌‌بخش کلزا در مناطق مختلف مازندران - صفحه:119-124

  tick  بررسی سازگاری و پتانسیل عملکرد لاین‌های امیدبخش جو در شرایط آبیاری کامل و تنش کم‌آبی در استان آذربایجان‌غربی - صفحه:188-200

  tick  تجزیه ژنتیکی عملکرد و برخی صفات مهم کلزا در شرایط کشت معمول و تاخیری - صفحه:171-180

  tick  روابط همبستگی و تجزیه علیت برخی صفات موثر بر عملکرد دانه در ژنوتیپ های برنج - صفحه:93-100

  tick  شناسایی نشانگرهای مولکولی Rapd و Issr مرتبط با صفات زراعی در بادرنجبویه (Melissa Officinalis) - صفحه:64-72

  tick  شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی در گندم دیم با استفاده از شاخص های تحمل خشکی - صفحه:13-26

  tick  مقایسه روش‌های نگهداری فراسرد ژرم پلاسم گیاهی بر شاخص‌های رشدی و جوانه‌زنی بذر گیاه آویشن دنایی - صفحه:155-161

  tick  مقایسه عملکرد دانه و زودرسی هیبریدهای جدید ذرت در شرایط کرمانشاه - صفحه:110-118

  tick  مقایسه کارایی نشانگرهای Rapd وScot در تعیین تنوع ژنتیکی ارقام آنتوریوم (Anthurium Andreanum) و تعیین روابط ژنتیکی بین آنها - صفحه:101-109

  tick  نقشه یابی Qtlهای متحمل به شوری در نتاج حاصل از تلاقی ارقام گاسپارد و خارچیا در گندم نان - صفحه:125-132
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved