>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1402 - دوره:55 - شماره:1


  tick  آینده پژوهی همگرایی کشورهای اسلامی به روش سناریوپردازی - صفحه:169-187

  tick  استراتژی سیاست خارجی ج.ا.ایران در جنوب آسیا با استفاده از مدل Swot و Sdm - صفحه:79-92

  tick  بررسی اثرات تغییر الگوی کشت از برنج به کیوی در توسعه مناطق روستایی ، مطالعه موردی استان گیلان(دیدگاه خانوارهای روستایی) - صفحه:127-145

  tick  بررسی نقش کردها و القاعده بر بحران سوریه از منظر ساختار-کارگزار - صفحه:241-256

  tick  تبیین توزیع فضایی قدرت بازیگران ژئوپلیتیکی در کلان شهر تهران - صفحه:147-167

  tick  تحلیل توان‌های محیطی در زیست‌پذیری روستایی با تاکید بر آمایش سرزمین و استفاده از مدل Ahp مطالعه موردی: شهرستان ایوان در ایلام‏ - صفحه:189-208

  tick  تحلیل فضایی مراکز استراتژیک شهر نیشابور با استفاده از رویکرد اندرکنشی - صفحه:209-221

  tick  تحلیل فضایی پایداری نظام شهری با تاکید بر جایگاه شهر های کوچک استان ایلام - صفحه:23-40

  tick  تحلیلی بر نظام ژئوپلیتیک غذای جهانی با تاکید بر جایگاه ایران - صفحه:41-60

  tick  شناخت و الویت بندی خدمات فرهنگی اکوسیستم مبتنی بر ادراک کاربران در فضای سبز شهری، مطالعه موردی: پارک های شهری تهران - صفحه:223-239

  tick  کاربرد استراتژی توسعه شهری(Cds) در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی مطالعه موردی: شهر مهاباد - صفحه:1-22

  tick  مطالعه پیشایندها و پسایندهای عشق به برند مقصد گردشگری مشهد - صفحه:109-126

  tick  نگرشی انتقادی به تاثیر شهری شدن سرمایه بر فضاهای عمومی شهر - صفحه:93-107

  tick  نگرشی نو به مفهوم و ابعاد هیدروپلیتیک - صفحه:61-78

  tick  واکاوی پیشران‌های کلیدی موثر بر توسعۀ گردشگری خلاق با رویکرد آینده‌پژوهی مطالعه موردی: استان گلستان - صفحه:257-278
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved