>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1390 - دوره:25 - شماره:4


  tick  آنالیز کمی جذب سطحی فسفات بر روی هیدروکسید آهن گیوتایت اثر Ph و سطح ویژه - صفحه:786-798

  tick  ارزیابی مدل رشد گیاهی برنج Oryza2000در شرایط محدودیت آبیاری و کود نیتروژن(واسنجی و اعتباریابی) - صفحه:757-769

  tick  ارزیابی مزرعه ای و آزمایشگاهی چند روش عصاره گیری جهت تعیین فسفر قابل جذب در برخی اراضی شالیزاری استان گیلان - صفحه:814-822

  tick  برآورد میزان تبخیر-تعرق واقعی و پتانسیل در شرایط اقلیمی مختلف با استفاده از سنجش از دور - صفحه:835-844

  tick  بررسی امکان کاهش اثر تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولید ذرت دانه ای در شمال شرق ایران - صفحه:926-939

  tick  بررسی تاثیر مواد اصلاحی گوگرد و اسید سیتریک در گیاه جذبی کادمیوم و سرب از یک خاک آلوده - صفحه:736-745

  tick  بررسی تاثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان - صفحه:698-707

  tick  بررسی درجه حرارت های حداقل، میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از Gis - صفحه:892-904

  tick  بررسی معادلات آنکنی و ویر در برآورد پارامترهای هیدرولیکی با استفاده ازنفوذسنج صفحه ای - صفحه:807-813

  tick  بررسی میزان تاثیر جریان های غلیظ بر روند رسوبگذاری مخزن سد سفیدرود - صفحه:874-880

  tick  بررسی نحوه توزیع روی قابل تبادل و محلول و روی پیوند شده با کربنات درخاکدانه های خاکهای آهکی آلوده - صفحه:719-727

  tick  تاثیر تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای - صفحه:770-775

  tick  تاثیر زهکش‏های جمع‌کننده‌ در کاهش ضریب زهکشی (مطالعه موردی: واحد کشت و صنعت امیرکبیر، خوزستان) - صفحه:746-756

  tick  تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت - صفحه:728-735

  tick  تجزیه‌پذیری برخی پسماندهای گیاهی و پیامد کاربرد آنها بر تنفس و زیست توده میکروبی، و فعالیت آنزیمی خاک - صفحه:863-873

  tick  تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه - صفحه:845-853

  tick  تحلیل روند تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از آزمون من-کندال و اسپیرمن در مناطق خشک ایران - صفحه:823-834

  tick  تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی - صفحه:854-862

  tick  تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد-چناران - صفحه:776-785

  tick  تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با استفاده از شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و بررسی عوامل موثر بر شاخص Sgi در جنوب شهر مشهد - صفحه:881-891

  tick  تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب) - صفحه:708-718

  tick  مطالعه تجزیه علف کش آترازین به وسیله باکتری های‌ سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژینوزا به عنوان منبع نیتروژن و کربن در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:799-806

  tick  مقایسه دو مدل گردش عمومی جو (Hadcm3, Cgcm2) در پیش بینی پارامترهای اقلیمی و نیاز آبی گیاهان تحت تغییراقلیم(مطالعه موردی: حوضه کشف رود) - صفحه:912-925

  tick  واسنجی و تغییرات سالانه ضرایب رابطه انگستروم- پرسکات (A وB) در مقیاس های زمانی مختلف (مطالعه موردی: ایستگاه تهران‌شمال (اقدسیه)) - صفحه:905-911

  tick  پیش بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی در 20 سال آتی با استفاده ازریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل Hadcm3(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) - صفحه:940-952
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved