>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تجزیه علف کش آترازین به وسیله باکتری های‌ سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژینوزا به عنوان منبع نیتروژن و کربن در شرایط آزمایشگاهی  
   
نویسنده رضایی دانیال ,حق نیا غلامحسین ,لکزیان امیر ,حسن زاده خیاط محمد ,نصیرلی حوریه
منبع آب و خاك - 1390 - دوره : 25 - شماره : 4 - صفحه:799 -806
چکیده    تجزیه زیستی آترازین به وسیله باکتری ها به عنوان یکی از روش های مهم زیست پالایی مطرح می باشد. تجزیه این علف کش به وسیله باکتری‌ها از جنس های گوناگونی گزارش شده است. باکتری ها معمولا آترازین را به عنوان منبع نیتروژن و کربن استفاده می کنند. هدف این مطالعه بررسی تجزیه آترازین به وسیله باکتری های سودوموناس فلورسنس (P.F) و سودوموناس آرژینوزا (P.A) در شرایط آزمایشگاهی بوده است. آزمایش در قالب کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو گونه باکتری (سودوموناس فلورسنس و سودوموناس آرژینوزا)، سه سطح غلظت آترازین 100، 200 و 300 (میلی‌گرم در لیتر) و چهار نوع محیط کشت نمکهای معدنی (کامل، بدون نیتروژن، بدون کربن و بدون نیتروژن و کربن) بود. نتایج بدست آمده از آزمایش نشان داد که هر دو باکتری توان تجزیه آترازین در هر سه غلظت در بازه زمانی 48 ساعت را داشتند. لیکن با افزایش غلظت آترازین مقدار بیشتری از آن تجزیه شد. در سه غلظت 100، 200 و 300 میلی‌گرم در لیتر تجزیه آترازین برای باکتری سودوموناس فلورسنس به ترتیب 5/18، 91/48 و 6/72 درصد و برای باکتری سودوموناس آرژینوزا 08/19، 83/33 و 66/62 درصد بود. در تیمار محیط کشت بدون نیتروژن بیشترین تجزیه به وسیله سودوموناس فلورسنس روی داد که تفاوت معنی داری با دیگر محیط های کشت داشت. در این آزمایش حضور نیتروژن عامل محدود کننده ای در تجزیه آترازین به‌وسیله باکتری سودوموناس فلورسنس بود. لیکن فاکتور نیتروژن تفاوت معنی داری درتجزیه آترازین به وسیله سودوموناس آرژینوزا درمقایسه با دیگر محیط های کشت نداشت.
کلیدواژه آترازین ,تجزیه زیستی ,سودوموناس آرژینوزا ,سودوموناس فلورسنس ,Atrazine ,Biodegradation ,Pseudomonas aeruginosa ,Pseudomonas fluorescence
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved