>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی میزان تاثیر جریان های غلیظ بر روند رسوبگذاری مخزن سد سفیدرود  
   
نویسنده رمضانی یوسف ,قمشی مهدی
منبع آب و خاك - 1390 - دوره : 25 - شماره : 4 - صفحه:874 -880
چکیده    جریان غلیظ از عوامل بسیار مهم بر نحوه توزیع رسوبات و همچنین انتقال و خروج آنها از مخزن سد می باشد. در این تحقیق، میزان تاثیر این جریان ها با استفاده از مدل TCM و در یک دوره 30 ساله در سد سفیدرود مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه بین حالتی که جریان های غلیظ، خود را به بدنه سد رسانده و از سد خارج شوند و حالتی که تاثیر این جریان ها نادیده گرفته شود و تقریباً کلیه رسوبات ورودی به مخزن درون آن ته نشین شوند، انجام شده است. نتایج نشان می دهد در صورت خروج جریان های غلیظ از سد، بازده تله اندازی شاخه قزل اوزن حدود 30 درصد نسبت به حالت دیگر کاهش می یابد. همچنین، برای شاخه شاهرود این کاهش حدود 20 درصد می باشد. مقایسه بین این دو حالت نشان می دهد در صورت خروج جریان های غلیظ از سد، متوسط کاهش حجم سالیانه مخزن در شاخه قزل اوزن از 07/1 به 73/0 درصد و در شاخه شاهرود از 55/0 به 43/0 درصد کاهش می یابد.
کلیدواژه رسوبگذاری مخازن ,جریان های غلیظ ,بازده تله اندازی ,سد سفیدرود ,مدل TCM ,Reservoir Sedimentation ,Turbidity Current ,Trap Efficiency ,Sefidroud Dam ,TCM Model
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved