>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی معادلات آنکنی و ویر در برآورد پارامترهای هیدرولیکی با استفاده ازنفوذسنج صفحه ای  
   
نویسنده شریعتی مهرداد ,صیاد غلامعباس ,برزگر عبدالرحمن ,درویش پسند زهرا
منبع آب و خاك - 1390 - دوره : 25 - شماره : 4 - صفحه:807 -813
چکیده    نفوذ‌سنج صفحه ‌ای یکی از جمله وسایلی است که در سال های اخیر برای اندازه گیری هدایت هیدرولیکی خاک ها بر اساس نمونه دست ‌نخورده استفاده شده است. برای تحلیل داده های برداشت شده بوسیله نفوذ‌سنج صفحه ای روش‌ های گوناگونی که بر اساس تحلیل های وودینگ پایه گذاری شده است معرفی شده است. هدف از این تحقیق مقایسه اعداد بدست آمده برای خصوصیات هیدرولیکی در دو روش آنکنی و ویر می باشد. برداشت داده با نفوذ‌سنج صفحه‌ای با شعاع دیسکت 10 سانتی‌متر در 3 بافت مختلف خاک انجام گردید. در خاک لوم سیلتی به ترتیب از مکش های 15، 10،7 ، 3 و 1 سانتی‌متر، در خاک لوم شنی به ترتیب از مکش های 10، 7، 5 ، 3 و1 سانتی‌متر و در خاک شنی نیز به ترتیب از مکش های 30، 25، 21 و 17 سانتی متر ارتفاع آب استفاده شد. میانگین اعداد جذب 065/0، 175/0 و 192/0 cm-1 به ترتیب برای خاک های لوم شنی، شنی و لوم سیلتی بدست آمد. همچنین تمام ضرایب هدایت هیدرولیکی اشباع و غیر‌اشباع بدست آمده برای هر سه بافت توسط معادلات آنکنی بزرگتر از اعداد بدست آمده توسط معادلات ویر است به این صورت که در خاک لوم‌شنی که شعاع دیسک کوچک محسوب شده است 5/7 درصد، در خاک سیلتی لوم 29 درصد و در خاک شنی 45 درصد معادلات آنکنی ضرایب هدایت هیدرولیکی اشباع بزرگتری را نسبت به ویر تخمین زده است. و می توان نتیجه گیری نمود که اعداد بدست آمده از معادلات آنکنی به واقعیت نزدیک تر بوده و فاقد نتایج بی معنی می باشد.
کلیدواژه معادلات آنکنی ,معادلات ویر ,نفوذسنج صفحه ای ,هدایت هیدرولیکی غیراشباع و اشباع ,Equations Ankeny ,Equations Weir ,Unsaturated and Saturated Hhydraulic Conductivity ,Disc infiltrometer
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved