>
Fa   |   Ar   |   En
   تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی  
   
نویسنده عسگری معصومه ,مباشری محمدرضا ,طالعی محمد ,قمری اصل محسن ,رضایی یوسف
منبع آب و خاك - 1390 - دوره : 25 - شماره : 4 - صفحه:854 -862
چکیده    معمولاً کمبود عنصر یا عناصر غذایی در خاک بصورت کود اضافه می گردد. عدم وجود کود به میزان کافی ممکن است به ایجاد تنش هایی در گیاهان و در نتیجه کاهش محصول بیانجامد. بر طبق پژوهش های کشاورزی، خاک های شامل مقدار نیتروژن کلی 15/0-1/0 درصد به عنوان خاک های با نیتروژن نرمال درنظر گرفته می شود. خاک های با نیتروژن بیش از 15/0 درصد به عنوان خاک های غنی از نیتروژن می باشد. داشتن اطلاعات دقیق و بهنگام در این رابطه می تواند در بالا بردن بهره زمین های کشاورزی موثر باشد. استفاده از کارشناسان و آزمایشگاه ها برای اندازه-گیری میزان کود می تواند بسیار پرهزینه و وقت گیر باشد. فنآوری سنجش ازدور که عموماً براساس رفتار طیفی مواد عمل می کند، بعضاً اطلاعات قابل قبولی را در مقیاسی بسیار وسیع تولید می نماید. هدف از این پژوهش، تولید الگوریتمی با استفاده از رفتار طیفی خاک ها برای تعیین نسبی محتوای کود در خاک های کشاورزی است. برای اینکار از رفتار طیفی مواد افزودنی به خاک و همچنین رفتار طیفی خاک های کشاورزی استفاده گردید. در این پژوهش با استفاده از رفتار طیفی نیتروژن موجود در کودهای ازته همچون نیترات آمونیوم و سولفات آمونیوم و همچنین طیف خاک-های مساعد کشاورزی مانند خاک لوم شنی در محدوده فروسرخ (2500-1000) نانومتر، داده هایی شبیه سازی گردید. سپس خصوصیات محتوای خاک توسط یک مدل تطبیق طیفی (Spectral matching) مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی مدل حکایت از همبستگی بالا بین میزان واقعی مواد موجود در خاک و میزان برآورد شده دارد که در شرایط موجود بسیار ارزشمند است. در این پژوهش عدم قطعیت ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ابرطیفی ,بازتابندگی ,سنجش ازدور ,کشاورزی ,کود ازته ,Hyperspectral ,Remote Sensing ,Agriculture ,Nitrogenized Fertilizer
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved