>
Fa   |   Ar   |   En
   گلجام   
سال:1398 - دوره: - شماره:35


  tick  آسیب شناسی عوامل موثر بر حفظ و افزایش نیروی انسانی بافت فرش دستباف مطالعه موردی شهرستان شیراز - صفحه:71-96

  tick  ارزشیابی کیفیت دروندادهای آموزشی کارشناسی ارشد فرش دست‌باف بر مبنای الگو ارزشیابی سیپ - صفحه:45-70

  tick  بررسی ارتباط نظام سرمایه‌داری با فرش‌بافی کرمان در دوره قاجار - صفحه:97-116

  tick  بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر توسعه برند در هنر- صنعت فرش دستباف ایران (مورد مطالعه: استان‌های تهران و اصفهان) - صفحه:195-216

  tick  بررسی عوامل موثر در پذیرش تجارت الکترونیکی جهت توسعه اقتصاد مبتنی بر فرش دستباف - صفحه:177-193

  tick  بررسی وضعیت قالی بافی شهرستان فیروزآباد در ده سال اخیر؛ با تاکید بر تحولات شیوه های انتقال طرح و نقش بر روی قالی - صفحه:5-23

  tick  تعریف شاخصه های اصالت فرش بر مبنای مفهوم اصالت در کنوانسیون های بین المللی حفاظت از میراث فرهنگی و بناهای تاریخی - صفحه:117-128

  tick  شناسایی و بررسی فرش‌بافی در بیجار گروس - صفحه:159-176

  tick  قالی های ترکمانی در سدۀ نهم ه.ق سرآغازی بر قالی‌های نفیس صفوی - صفحه:217-237

  tick  مطالعه ابزارلات ورنی بافی روستایی آذربایجان در دوره صفویه براساس مطالعه موردی، نقوش سنگ مزارات گورستان آس کلیبر - صفحه:129-157

  tick  نقد زیباشناختی کتیبه‌های قالی ایرانی با تکیه بر اصول خوشنویسی - صفحه:25-44

  tick  پایش آلاینده های جوی موزه فرش ایران جهت حفاظت پیشگیرانه قالی های موزه ای - صفحه:239-256
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved