>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در علوم ورزشی   
سال:1389 - دوره:2 - شماره:27


  tick  ارتباط استراتژی های مذاکره و محدودیت های ادراک شده در مدیران ورزشی استان اردبیل - صفحه:165-178

  tick  ارتباط بین عوامل تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی - صفحه:149-164

  tick  ارتباط رضایت شغلی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب ایران با ویژگی های فردی - صفحه:93-106

  tick  بررسی رفتارهای مدیریت خطر مدیران مجموعه های ورزشی استان مازندران - صفحه:119-132

  tick  تاثیر برنامه‌های آماده سازی معلمان ورزش در ایجاد رضایت و انسجام تیمی دانش‌آموزان دختر تیم‌های والیبال مقطع متوسطه شهر بیرجند - صفحه:133-148

  tick  تعیین ارتباط هوش هیجانی و عملکرد ورزشی ورزشکاران استان همدان - صفحه:81-92

  tick  تعیین مولفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشکده های تربیت بدنی و ارتباط آن با انگیزه کارآفرینی دانشجویان ایران - صفحه:13-32

  tick  مسایل انضباطی دوره ششم لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:69-80

  tick  مطالعه اکتشافی عوامل موثر بر حضور تماشاچیان لیگ برتر فوتبال ایران - صفحه:33-52

  tick  مقایسه نگرش مدیران، اعضای هییت علمی و دانشجویان نسبت به ابعاد مدیریت تغییر در گروه های تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی - صفحه:107-118

  tick  موانع توسعه صنعت باشگاه‌داری حرفه‌ای فوتبال ایران - صفحه:53-68
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved