>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون باغبانی ایران   
سال:1392 - دوره:14 - شماره:2


  tick  اثر اسانس‌های گیاهی دارچین، میخک و نانوذرات نقره بر عمر گلجایی گل‌های بریدنی آلسترومریا رقم ’جاماییکا‘ - صفحه:179-192

  tick  اثر سدیم‌نیتروپروساید و اسیدآمینه آرجینین بر مقاومت به سرما در گیاه گوجه‌فرنگی - صفحه:249-258

  tick  اثر هومیک اسید و قارچ‌های مایکوریزا بر برخی از ویژگی‌های رشد و جذب عنصرها در چمن لولیوم ترکیب اسپیدی گرین - صفحه:193-208

  tick  ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و فیزیولوژیکی تره ایرانی در شرایط تنش شوری - صفحه:169-178

  tick  بررسی اثرهای عنصرهای کادمیم و مس بر ویژگی‌های رشد گیاه خطمی زینتی (Althea Rosea L.) - صفحه:137-150

  tick  بررسی برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی و زیست‌شیمیایی میوه‌ تعدادی از نژادگان‌های گلابی وحشی (Pyrus Sp.) در استان گیلان - صفحه:229-238

  tick  بررسی رابطه‌های ژنتیکی نمونه های انگور ایرانی وخارجی انتخاب شده برای پایه با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره - صفحه:151-168

  tick  تاثیر سولفات مس بر فعالیت آنزیمی و ماندگاری گل بریدنی لیزیانتوس - صفحه:219-228

  tick  تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید بر بهبود عملکرد ریزافزایی گیاه انگور رقم ’یاقوتی قرمز‘ در شرایط درون شیشه‌ای - صفحه:239-248

  tick  گزینش مقاومت به تنش خشکی نژادگان‌های انگور روسی بر اساس برخی ویژگی‌های ریخت‌شناختی - صفحه:209-218
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved