>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید بر بهبود عملکرد ریزافزایی گیاه انگور رقم ’یاقوتی قرمز‘ در شرایط درون شیشه‌ای  
   
نویسنده رحمتی‌زاده راضیه ,آروین محمد جواد
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1392 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:239 -248
چکیده    آزمایش حاضر با هدف بهبود راندمان محیط کشت‌های معمول برای استقرار و پرآوری ریزنمونه‌های انگور رقم ’یاقوتی قرمز‘ انجام گرفت. در آزمایش‌های مقدماتی محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (ms) با نصف غلظت به همراه دو تنظیم کننده رشد معمول بنزیل آمینوپورین (bap) و ایندول بوتیریک اسید (iba)، برای ریزافزایی مناسب تشخیص داده شد و از آن برای آزمایش اصلی استفاده شد. در آزمایش اصلی، سالیسیلیک اسید (sa) در غلظت‌های 0، 2، 4، 6، 8 و 10 میکرومولار به محیط کشت بهینه، اضافه شد و اثر آن بر ویژگی‌های ریخت‌شناختی، زیست‌شیمیایی و آنزیمی در گیاه‌ها پژوهش شد. نتیجه‌ها نشان داد که تیمار sa تا غلظت 8 میکرومولار باعث بهبود کلیه ویژگی‌های فوق در گیاه انگور در شرایط درون شیشه‌ای شد ولی غلظت 10 میکرومولار آن بر کلیه ویژگی‌های اندازه‌گیری شده اثر منفی داشت. مناسب‌ترین تیمار، غلظت 6 میکرومولار sa بود که در مقایسه با شاهد، باعث افزایش وزن تر ساقه (24%)، وزن تر ریشه (27%)، طول ساقه (28%)، طول ریشه (54%)، مقدار قند احیا کننده (46%) و همچنین افزایش فعالیت آنزیم‌های کاتالاز (50%)، گایاکول پراکسیداز (32%) و آسکوربات پراکسیداز (73%) شد. از طرف دیگر، این تیمار باعث کاهش شاخص‌های تنش اکسیداتیو شامل مالون دی آلدهید (36%)، سایر آلدهیدها (27%) و هیدروژن پراکسید (27%) شد. با توجه به نتیجه‌های به دست آمده می‌توان نتیجه‌گیری کرد که محیط کشت ms با نصف غلظت محیط مناسبی برای ریزافزایی انگور رقم ’یاقوتی‘ نمی‌باشد و گیاه‌ها در این محیط کشت در شرایط نوعی تنش و به احتمال تنش اسمزی قرار دارند و sa در غلظت 6 میکرومولار قادر به خنثی کردن اثر این تنش و افزایش معنی‌دار راندمان ریزافزایی می‌باشد.
کلیدواژه انگور ,ریزافزایی ,سالیسیلیک اسید ,شرایط دورن شیشه‌ای
آدرس دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved