>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون باغبانی ایران   
سال:1397 - دوره:19 - شماره:3


  tick  اثر استفاده از قارچ عامل بیماری خال سیاه سیب‌زمینی روی باززایی پایه‌های مقاوم در شرایط درون‌شیشه‌ای - صفحه:341-352

  tick  اثر برخی تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر سفتی دانه، ویژگی‌های کمی و کیفی انار رقم یوسف‌خانی - صفحه:391-402

  tick  اثر تلفیق کاربرد قبل از برداشت پلی‌آمین‌ها و تیمار پس از برداشت کیتوزان بر ویژگی‌های کیفی پسته ‌تر رقم اکبری - صفحه:353-364

  tick  اثر شوری آب آبیاری بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و زیست‌شیمیایی ورد چینی (Rosa Chinensis Jacq.) رقم Old Blush - صفحه:325-340

  tick  اثر کلرید سدیم بر ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک برخی پایه‌ها و دورگه‌‌های پسته - صفحه:381-390

  tick  اثر متیل جاسمونات و سیلیس بر عملکرد گوجه‌فرنگی رقم دافنیس زیر تنش شوری در شرایط گلخانه - صفحه:315-324

  tick  اثر مرحله‌های مختلف برداشت و دمای نگهداری بر شاخص‌‌های کیفی و عمر پس از برداشت میوه تازه رقم‌های انجیر خوراکی - صفحه:277-292

  tick  اثر مقدار و زمان‌ محلول‌پاشی اوره بر عملکرد و ویژگی‌های زیست‌شیمیایی درختان نارنگی کینو - صفحه:365-380

  tick  ارزیابی کود آلی حاصل از سنبل آبی (Eichhornia Crassipes) در بستر کاشت گل سوسن (Lilium Sp.) - صفحه:267-276

  tick  بررسی ویژگی‌های ریخت‌شناسی نتاج ناتنی گردوی‌‌های خوشه‌‌ای برای انتخاب نژادگان‌‌های پاکوتاه و زودبارده - صفحه:293-314
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved