>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر مرحله‌های مختلف برداشت و دمای نگهداری بر شاخص‌‌های کیفی و عمر پس از برداشت میوه تازه رقم‌های انجیر خوراکی  
   
نویسنده مرزوقی ستوده معصومه ,زارع حمید
منبع علوم و فنون باغباني ايران - 1397 - دوره : 19 - شماره : 3 - صفحه:277 -292
چکیده    انجیر یکی از میوه های مهم خشکباری می باشد که مصرف تازه آن نیز رو به افزایش است. یکی از دشواری های انجیر تازه ، کوتاهی عمر انبارداری آن می باشد. اما، تاکنون عمر انبارمانی میوه تازه رقم های انجیر ایران مشخص نشده است. برای این منظور، آزمایشی به صورت فاکتوریل با سه فاکتور، رقم انجیر (سبز، سیاه، متی و شاه انجیر)، مرحله برداشت میوه ( بلوغ تجاری، رسیدگی و پس از رسیدگی) و دمای نگهداری (4 و 22 درجه سلسیوس) در قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد. شاخص های انبارمانی میوه تازه انجیر مثل کیفیت ظاهری، سفتی بافت، کاهش وزن، پوسیدگی، ماده های جامد محلول، اسید قابل تیتر، شاخص طعم و عمر پس از برداشت بررسی شدند. نتیجه ها نشان داد که میوه تازه انجیر رقم های سبز و شاه انجیر بیش ترین سفتی بافت در مدت انبارداری را داشتند، اما عمر پس از برداشت آن ها کوتاه بود. بالاترین شاخص طعم میوه در رقم شاه انجیر وجود داشت، اما قابلیت انبارمانی آن ضعیف بود. با وجود بازارپسندی میوه تازه انجیر رقم متی، شوربختانه در مدت انبارداری پوسیدگی قارچی شدیدی مشاهده شد. فقط میوه تازه انجیر رقم سیاه با برداشت در مرحله بلوغ تجاری و نگهداری در دمای چهار درجه سلسیوس به دلیل داشتن کمترین پوسیدگی، بهترین کیفیت ظاهری و بیش ترین عمر انبارداری، مناسب مصرف تازه خوری بود.
کلیدواژه رقم‌های انجیر، زمان برداشت، شاخص‎های انبارمانی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز, گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی, ایران, سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی, مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس, ایستگاه تحقیقات انجیر, ایران
پست الکترونیکی hamidzare777@gmail.com
 
   Effect of Different Harvesting Stages and Storage Temperature on Quality Indices and Postharvest Life of Fresh Fruit of Edible Fig Cultivars  
   
Authors Zare Hamid ,Marzoughi Sotoudeh Masoumeh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved