>
Fa   |   Ar   |   En
   جنگل ایران   
سال:1396 - دوره:9 - شماره:4


  tick  اثر جاده‌های جنگلی بر تغییرپذیری مشخصه‌های حاصلخیزی خاک (پژوهش موردی: جنگل خیرود، نوشهر) - صفحه:445-456

  tick  بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بلوط ایرانی (Lindi. Quercus Brantii) در زاگرس میانی با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهوارۀ ژنومی - صفحه:511-525

  tick  بررسی وضعیت زوال درختان بلوط ایرانی در کلاسه‌های قطری در جنگل‌های سراب کارزان ایلام - صفحه:499-510

  tick  تاثیر خاک‌های آلوده به لجن نفتی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیۀ دانهال‌های چند گونۀ پهن‌برگ - صفحه:467-480

  tick  تاثیر نوع بافت قلمه و تیمار هورمونی در ترکیب با مواد کمک‌ریشه‌زا بر صفات ریشه‌زایی سرخدار (Taxus Baccata L.) - صفحه:541-553

  tick  تجمع فلزات سنگین در سوزن‌ های کاج تهران و پاسخ ساختمان برگ به آلودگی شهری - صفحه:457-466

  tick  تغییرپذیری فصلی و دوره‌ای ساقاب، تاج‌بارش و اتلاف تاجی تودۀ راش شرقی در جنگل آموزشی پژوهشی شصت ‌کلاته - صفحه:527-540

  tick  عوامل موثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریب‌یافتۀ شهرستان ریگان، استان کرمان - صفحه:555-570

  tick  کارایی روش رگرسیون‌ کریجینگ در تهیۀ نقشۀ توان تولید رویشگاه راش در جنگل پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس - صفحه:571-585

  tick  مقایسۀ مدیریت‌های غالب جنگل – چرایی از نظر ساختار اندازه‌ای در جنگل‌های زاگرس شمالی - صفحه:481-498
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved