>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1391 - دوره:11 - شماره:6


  tick  بررسی میزان آگاهی بیماران، کارورزان و دستیاران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از برخی مفاد منشور حقوق بیماران - صفحه:645-655

  tick  ارزیابی تاثیر حرکت مندیبل خشک انسان بر اندازه گیری های خطی و کیفیت توسط توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی - مطالعه آزمایشگاهی - صفحه:635-643

  tick  بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و درخواست و تمایل به انجام رینوپلاستی در دانشجویان دختر - صفحه:665-673

  tick  بررسی ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانتی عصاره متانولی پیاز موسیر(Allium Hirtifolium Boiss) - صفحه:625-634

  tick  تاثیر تجویز واژینال قرص ایزوسورباید منونیترات بر آمادگی سرویکس و القای زایمان در حاملگی پس از موعد - صفحه:675-684

  tick  تعیین رابطه فاکتور وج با عمق و ابعاد میدان درمانی برای فوتون های6mv و 18mv شتاب دهنده زیمنس پریموس پلاس به روش تحلیلی - صفحه:597-608

  tick  تعیین ضریب تصحیح فرمول استرلینگ (ضریب واداش) با تحلیل فیزیکی در درمان های مگاولتاژ - صفحه:619-624

  tick  رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - صفحه:577-586

  tick  مطالعه اثر ضد درد عصاره هیدروالکلی دانه انگور در موش صحرایی به روش آزمون فرمالین - صفحه:609-618

  tick  مقایسه آشفتگی فرکانس، بلندی و نسبت S/Z بیماران مولتیپل اسکلروزیس با افراد سالم - صفحه:657-663

  tick  مقایسه نگرش نسبت به خودکشی و پیش گیری از آن در دانشجویان پزشکی قبل و بعد از دوره کارآموزی - صفحه:685-695

  tick  مقایسه ویژگی های بالینی،آزمایشگاهی و رادیولوژیک بیماران دیابتی وغیر دیابتی مبتلا به پنومونی بستری شده در بیمارستان - صفحه:587-595
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved