>
Fa   |   Ar   |   En
   سیستم های فازی و کاربردها   
سال:1399 - دوره:3 - شماره:2


  tick  ارائه نمودارهای کنترل ‎‏کیفیت فازی- آماری فرایند با استفاده از عملگر فازی - صفحه:165-176

  tick  استفاده از شاخص‌های قابلیت فرایند فازی برای بررسی و تحلیل آلودگی هوا - صفحه:141-152

  tick  تعمیم توزیع‌های موزون توسط توزیع های دومتغیره برپایه پیشامدهای فازی - صفحه:131-140

  tick  حل مسئله تصمیم گیری گروهی چند معیاره در محیط فازی شهودی ذوزنقه ای - صفحه:73-87

  tick  روش اسپلاین های رگرسیونی تطبیقی چندگانه (Mars) با پاسخ های فازی و کاربرد آن در پزشکی اجتماعی - صفحه:195-211

  tick  روش های مقابله با هم خطی چندگانه در مدل های رگرسیون خطی فازی با ورودی و خروجی فازی - صفحه:29-57

  tick  زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺎزی - صفحه:107-129

  tick  ضریب جینی برای داده‌های فازی - صفحه:59-72

  tick  کنترل مقاوم ربات تعادلی دو چرخ برای تعقیب مسیر با کنترل‌کننده‌های مود لغزشی و فازی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات - صفحه:1-27

  tick  محاسبه تابع عضویت P- مقدار فازی در نرم‌افزار R - صفحه:153-164

  tick  محاسبه مسیربحرانی فازی شبکه پروژه با متغیرهای زبانی - صفحه:177-194

  tick  مقایسه منطق‌های فازی شهودی تاکوتی-تیتانی و آتاناسوف - صفحه:89-106
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved