>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی کاربردی پیشرفته   
سال:1397 - دوره: - شماره:30


  tick  برآورد غلظت کل مواد جامد محلول و کدورت آب سدهای کرخه و دز و رودخانه کارون بزرگ با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel-2 - صفحه:17-27

  tick  بررسی کانه‌زایی سرب در نهشته‌های ژوراسیک هوره (شمال شهرکرد) با استفاده از داده‌های ژئوشیمیائی، سیالات درگیر و ژئوفیزیک - صفحه:66-76

  tick  تخمین تخلخل در یک مخزن هیدروکربوری با استفاده از ترکیب الگوریتم شبیه ساز تبرید و شبکه عصبی مصنوعی- مطالعه موردی - صفحه:48-58

  tick  تعیین منشا شوری با استفاده از مطالعات هیدروژئولوژی و هیدروشیمیایی و ایزوتوپی، مطالعه موردی چشمه گراب، بهبهان - صفحه:28-36

  tick  کانی‌شناسی و تغییرات زمین‌شیمیایی سنگ میزبان آلتره شده در ناحیه معدنی سرب و روی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهان - صفحه:1-16

  tick  مقایسه سه روش طبقه بندی(Mlc، Sam و Sid) جهت تهیه بهترین نقشه سنگ شناسی و استفاده از طیف سنجی و روش Mtmf به منظور بارزسازی مناطق دگرسانی - صفحه:77-87

  tick  ویژگیهای آب زمین شیمی چشمه‌های حوالی رامسر با نگرش ویژه بر کیفیت آنها از لحاظ شرب - صفحه:37-47

  tick  گسلش و مورفوتکتونیک در زون بخاردن-قوچان - صفحه:58-65
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved