>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه سه روش طبقه بندی(mlc، sam و sid) جهت تهیه بهترین نقشه سنگ شناسی و استفاده از طیف سنجی و روش mtmf به منظور بارزسازی مناطق دگرسانی  
   
نویسنده رنگزن کاظم ,رنجبر حجت اله ,پورکاسب هوشنگ ,زراسوندی علیرضا ,بیرانوند سمیه
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1397 - شماره : 30 - صفحه:77 -87
چکیده    به علت بهبود در روش های سنجش از دور و تجزیه و تحلیل های موجود، تهیه نقشه سنگ شناسی و دگرسانی یک منطقه امکان پذیر می باشد. در این مطالعه جهت تهیه نقشه سنگ شناسی روش های طبقه بندی شامل روش های بیشترین احتمال(mlc)maximum likelihood ، زاویه طیفی (sam) spectral angle mapper و اطلاعات طیفی واگرایی (sid)spectral information divergence ، مورد استفاده قرار گرفت. به منظور ارزیابی صحت نقشه های تهیه شده، از نقشه زمین شناسی منطقه استفاده گردید. نتایج بارزسازی سنگ شناسی منطقه نشان داد که روش طبقه بندی (mlc) دارای بیشترین دقت بوده و تصویر طبقه بندی شده از این روش قابل قبول می باشد. همچنین با استفاده از طیف های به دست آمده از نمونه های سنگی توسط دستگاه fieldspec3analytical spectral device (asd) و روش ((mtmf mixture tuned matched filtering نقشه دگرسانی ها تهیه گردید. بررسی مقاطع نازک میکروسکوپی حضور کانی های سرسیت و کلریت را در نمونه های مورد مطالعه تایید نمود. نقشه های سنگ شناسی و دگرسانی بدست آمده مشخص کردند که زون فیلیک با سنگ های گرانیتی وگرانودیوریتی و زون آرژیلیک و پروپلیتیک با سنگ های آندزیتی موجود در منطقه در ارتباط هستند.
کلیدواژه سنگ شناسی، طیف سنجی، mtmf ,زون های دگرسانی، aster
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه سنجش از دور, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشکده علوم زمین, گروه سنجش از دور, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه سنجش از دور, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه سنجش از دور, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, ایران
پست الکترونیکی s.beyranvand@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved