>
Fa   |   Ar   |   En
   برآورد غلظت کل مواد جامد محلول و کدورت آب سدهای کرخه و دز و رودخانه کارون بزرگ با استفاده از تصاویر ماهواره Sentinel-2  
   
نویسنده دلفان حسین ,کابلی زاده مصطفی ,رشیدیان محسن ,رنگزن کاظم
منبع زمين شناسي كاربردي پيشرفته - 1397 - شماره : 30 - صفحه:17 -27
چکیده    سنجش از دور ازجمله فناوری‌های نوینی است که می‌تواند با صرف هزینه اندک، اطلاعات پیوسته‌ای ازنظر زمان و مکان تغییرات پارامترهای کیفیت آب در منابع آب سطحی برآورد نماید، بنابراین این مطالعه با هدف برآورد غلظت پارامترهای کیفیت آب tds و turbidity در سدهای کرخه و دز و رودخانه کارون بزرگ با استفاده از تصاویر برداشت‌شده به‌وسیله ماهواره سنتینل2 انجام گرفت. ابتدا با انجام پردازش‌های اولیه بر روی تصاویر ماهواره مذکور، شاخص‌های طیفی مناسبی از آن‌ها استخراج گردید و سپس با به‌کارگیری مدل شبکه عصبی، روابطی بهینه‌ میان آن‌ها و مقادیر هرکدام از پارامترهای tds و turbidity برقرار شد. جهت ارزیابی دقت مدل‌سازی‌های انجام‌شده شاخص‌های rmse و خطای نسبی استفاده گردید و مقادیر هرکدام از آن‌ها برای مدل‌سازی میان تصاویر ماهواره‌ای و پارامتر tds به ترتیب برابر با (ppm) 105.48 و 0.088 و برای مدل‌سازی میان تصاویر ماهواره‌ای و پارامتر turbidity برابر با (n.t.u) 3.1 و 0.110 به دست آمد. در نهایت با اعمال مدل‌های تهیه‌شده بر روی تصاویر ماهواره‌ای سنتینل2 که در سال‌های 1394 تا 1395 برداشت‌شده بودند، نقشه پراکندگی پارامترهای کیفیت آب ذکر شده در چهار زمان برای سدهای کرخه و دز و رودخانه کارون بزرگ در مقطع ملاثانی تا ایستگاه‌ هیدرومتری فارسیات در جنوب اهواز تهیه گردید.
کلیدواژه کیفیت آب، سنتینل 2-،سد کرخه، سد دز، کارون بزرگ
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران, دانشگاه صنعتی جندی شاپور, دانشکده عمران و نقشه برداری, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, دانشکده علوم زمین, گروه زمین شناسی, ایران
پست الکترونیکی kazemrangzan@scu.ac.ir
 
   estimation total dissolved solids and turbidity concentration in karkheh and dez dam and great karun river by using sentinel-2 satellite images  
   
Authors
  
Keywords sentinel-2
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved