>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت و چشم انداز آموزش   
سال:1399 - دوره:2 - شماره:2


  tick  ارزیابی میزان اثربخشی آموزشی دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه در بهبود عملکرد مدیران فنی؛ موردمطالعه: یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح - صفحه:19-38

  tick  امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه - صفحه:1-18

  tick  بررسی اثرات فرهنگ‌سازمانی بر ابعاد سازمان یادگیرنده (موردمطالعه: دانشگاه‌های آزاد استان گیلان) - صفحه:77-95

  tick  بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های کامپیوتری بر میزان پرخاشگری و اضطراب تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم منطقه 8 شهر تهران - صفحه:113-132

  tick  رابطه اخلاق حرفه‌ای با مدیریت تعارض در مدیران دبیرستانهای غرب استان مازندران - صفحه:59-76

  tick  رابطه میان ادراک لیاقت، احساس انسجام و مسئولیت‌پذیری با خلاقیت شغلی دبیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه تنکابن - صفحه:97-112

  tick  نقش میانجی شادکامی و انگیزش تحصیلی در رابطه میان خودراهبری یادگیری با پذیرش اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان تنکابن - صفحه:39-58
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved