>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی میزان اثربخشی آموزشی دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه در بهبود عملکرد مدیران فنی؛ موردمطالعه: یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح  
   
نویسنده هداوند سعید
منبع مديريت و چشم انداز آموزش - 1399 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:19 -38
چکیده    این پژوهش با استفاده از مدل کرک پاتریک به ارزیابی اثربخشی آموزشی دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه که برای بهبود عملکرد مدیران فنی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح برگزار گردیده است می‌پردازد. تحقیق از حیث هدف، کاربردی و به لحاظ انجام کار از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه مدیران فنی شرکت‌کننده در دوره (60 نفر) و 10 نفر از مدیران ارشد سازمان تشکیل می‌دهند. داده‌های موردنیاز به‌وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری گردیده است. برای ارزیابی سطوح رفتار و نتایج از مصاحبه‌های نیمه ساخت‎مند با مدیران و پرسشنامه‌های بستهباز پاسخ کمک گرفته شده است. در بررسی روایی پرسشنامه‌ها از نظرات خبرگان سازمان و دانشگاه و برای بررسی پایایی نیز آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آلفای به‌دست‌آمده پایایی مناسب پرسشنامه‌ها را نشان می‌دهد. اطلاعات گردآوری‌شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با کمک نرم‌افزار spss22 تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. برای تحلیل داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه نیمه ساخت مند و سوالات بستهباز پاسخ نیز از روش تحلیل محتوا با استفاده از تحلیل مقوله‌بندی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که واکنش فراگیران به نحوه سازمان‌دهی و برگزاری دوره مدیریت پروژه مثبت بوده و رضایت آنان حاصل گردیده است. نتایج ارزیابی هر یک از سطوح یادگیری، رفتار و نتایج نیز نشان می‌دهد که ارتباط نزدیکی بین نتایج مورد انتظار با اهداف تعریف شده برقرار است که این موید اثربخشی دوره برگزار شده است.
کلیدواژه ارزشیابی، اثربخشی آموزشی، مدیریت پروژه، الگوی کرک پاتریک
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده مدیریت و اقتصاد, گروه مدیریت آموزشی, ایران
پست الکترونیکی saeed.hadavand@srbiau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved