>
Fa   |   Ar   |   En
   امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه  
   
نویسنده محسنی ندا
منبع مديريت و چشم انداز آموزش - 1399 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:1 -18
چکیده    مطالعه حاضر با هدف امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه انجام شد. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری در این پژوهش فراگیران، مدرسین، مسئولین و کارشناسان بخش های انفورماتیک و آموزش بودند. برای سنجش مولفه فرهنگی تعداد 16 نفر از مدرسین و 300 نفر از فراگیران، برای سنجش مولفه فنی تعداد 12 نفر از مسئولین و کارشناسان انفورماتیک و برای سنجش مولفه آموزشی تعداد 12 نفر از مسئولین و کارشناسان آموزش به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه سنجش آمادگی فرهنگی، پرسش نامه سنجش آمادگی فنی و پرسش نامه سنجش آمادگی آموزشی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی تک نمونه ای و آزمون خی‌دو انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد امکان استقرار نظام آموزش مجازی در بانک سرمایه از لحاظ زیرساخت های فرهنگی، فنی و آموزشی مورد تائید و خوب است (0.01>p). بنابراین، استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه امکان‌پذیر است و برای پیشرفت آموزش الکترونیکی بانک باید به تربیت نیروی متخصص بیشتر، علاقه‌مند کردن پرسنل و ارتقاء امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پرداخته شود.
کلیدواژه امکان سنجی، آموزش الکترونیکی، بانک سرمایه
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران, ایران
پست الکترونیکی neda1361m@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved