>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثرات فرهنگ‌سازمانی بر ابعاد سازمان یادگیرنده (موردمطالعه: دانشگاه‌های آزاد استان گیلان)  
   
نویسنده اقبالی برمچی طالب
منبع مديريت و چشم انداز آموزش - 1399 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:77 -95
چکیده    مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات فرهنگ‌سازمانی بر ابعاد سازمان یادگیرنده کارکنان و مدیران دانشگاه‌های آزاد استان گیلان انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران دانشگاه‌های آزاد استان گیلان بودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و نمونه‌ای به حجم 270 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌های استاندارد فرهنگ‌سازمانی رابینز (1996) و سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز (2003) بودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون مدل معادلات ساختاری انجام شد. یافته این مطالعه نشان داد مدل تحقیق از برازندگی برخوردار است و فرهنگ‌سازمانی بر ابعاد سازمان یادگیرنده موثر است. بر اساس نتایج این مطالعه بهتر است نقش موثر فرهنگ‌سازمانی از سوی مدیریت سازمان‌های آموزشی موردبازنگری جدی و تاکید قرار گیرد.
کلیدواژه فرهنگ‌سازمانی، ابعاد سازمان یادگیرنده، دانشگاه‌های آزاد استان گیلان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, ایران
پست الکترونیکی ta.eghbali1400@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved