>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید گیاهان زراعی   
سال:1392 - دوره:6 - شماره:4


  tick  اثر تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو-فنولوژیک ژنوتیپ های گندم در شرایط آب و هوایی اهواز - صفحه:33-53

  tick  اثر توام تنش گرمای آخر فصل رشد و رقابت بین بوته‎ای بر فنولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد باقلا - صفحه:151-163

  tick  اثر سطوح مختلف تنش و کود سولفات‌ پتاسیم بر عملکرد لوبیا سبز - صفحه:137-149

  tick  ارزیابی تحمل به خشکی چند رقم کلزا بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و زراعی در منطقه یزد - صفحه:77-97

  tick  ارزیابی کوددهی نیتروژن مزارع گندم در منطقه گرگان - صفحه:19-32

  tick  ارزیابی ژنوتیپ های برنج در شرایط خشکی و عدم تنش خشکی براساس شاخص های تحمل و حساسیت - صفحه:55-75

  tick  بررسی اثر هیدروپرایمینگ و پرایمینگ هورمونی بر عملکرد و اجزا عملکرد نخوددر شرایط دیم و آبی - صفحه:1-18

  tick  بررسی رابطه زمان وقوع و طول مراحل مختلف نموی با توان تولید دانه در ارقام زراعی گندم‌های ایران - صفحه:99-116

  tick  کمی ‏سازی واکنش جوانه‏ زنی گندم در واکنش به دما و پتانسیل‏ آب - صفحه:117-135

  tick  مطالعه امکان تغییر الگوی کشت برنج از شرایط غرقابی به هوازی در مازندران - صفحه:215-228

  tick  مطالعه واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در رقابت با علف هرز خردل وحشی در گرگان - صفحه:187-214

  tick  پهنه‌بندی زراعی- بوم شناختی اراضی کشاورزی شهرستان گرگان جهت کشت جولخت بر اساس منطق بولین - صفحه:165-185
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved