>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید گیاهان زراعی   
سال:1398 - دوره:12 - شماره:3


  tick  اثر تراکم بوته بر مراحل فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکردارقام کلزا (Brassica Napus L.) - صفحه:121-138

  tick  اثر سطوح سوپرجاذب رطوبت، مدیریت تغذیه و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات خاک، کارآیی مصرف آب و خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolous Vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی - صفحه:1-20

  tick  اثر فواصل آبیاری بر شاخص‌های رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سرخارگل (Echinaceae Purpurea (L.) Monch) تحت محلول‌پاشی اسیدهیومیک - صفحه:101-120

  tick  اثر محلول پاشی ملاتونین و ویتامین های گروه ب بر شاخص های رشدی، پیری برگ و اجزای عملکرد سویا - صفحه:173-190

  tick  ارزیابی تغییرات عملکرد سویا با استفاده از شاخص‌های خشکسالی هواشناسی و ماهواره‌ای در غرب استان گلستان - صفحه:69-84

  tick  الگوی نواری برخی آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان تحت تنش کم آبی و پرولین در گیاهچه آفتابگردان - صفحه:21-34

  tick  بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella Sativa L.) تحت رژیم‌های مختلف رطوبتی - صفحه:85-100

  tick  بررسی رابطه عملکرد دانه و روغن با برخی صفات مورفولوژیک در کنجد به‌وسیله روش‌های تجزیه چند متغیره - صفحه:119-208

  tick  تاثیر تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت بر شاخص‌های رشد و مهار علف‌های هرز نخود (Cicer Arietinum L.) - صفحه:53-68

  tick  تاثیر منابع غذایی آلی، شیمیایی و تلفیقی به همراه کاربرد زئولیت بر برخی از صفات کمی و کیفی دو رقم سویا - صفحه:157-172

  tick  کمی‌سازی اثر همزیستی با قارچ‌های Piriformospora Indica و Trichoderma Longibrachiatum بر برخی صفات رشدی و فیزیولوژیک کلزا تحت تنش سرب - صفحه:139-156

  tick  مدل سازی پتانسیل عملکرد و خلاء عملکرد گندم آبی در ایران - صفحه:35-52
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved