>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید گیاهان زراعی   
سال:1398 - دوره:12 - شماره:4


  tick  اثر تراکم گیاه زراعی و رقابت علف‌های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد سه ‌ژنوتیپ لوبیا قرمز - صفحه:41-56

  tick  اثر رقم و علف‌کش‏های پیش‏کاشت و پس‎رویشی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود فرنگی - صفحه:187-198

  tick  اثر کاربرد ریزجانداران محرک رشد گیاه و کود فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم و کارایی مصرف آب در سطوح آب آبیاری - صفحه:1-24

  tick  اثر محلول پاشی عصاره مرزنجوش (Origanum Vulgare) و آویشن کوهی (Thymus Vulgaris) بر برخی شاخص‌های رشدی و کیفی گیاه کنجد در رژیم‌های مختلف آبیاری - صفحه:93-110

  tick  اثر محلول‌پاشی نانوسیلیکون و اسید سالیسیلیک روی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کلزای بهاره در شرایط محدودیت آبی - صفحه:137-156

  tick  اثر مدیریت آبیاری و تاریخ کاشت بر عملکرد و بهره‌وری آب در برنج (Oryza Sativa L.) - صفحه:157-170

  tick  ارزیابی تاثیر اختلاط توفوردی و سولفوسولفورون برگندم و علف‌های‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis Arvensis L.) و شبدرشیرین (Melilotus Officinalis L.) با استفاده از منحنی‌های هم‌اثر - صفحه:25-40

  tick  ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی ژنوتیپ‌های نخود دسی (Cicer Arietinum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد - صفحه:121-136

  tick  بررسی تنوع صفات اگرومورفولوژیک در جمعیت‌های عدس بومی استان زنجان و گزینش ژنوتیپ‌های برتر برای شرایط دیم - صفحه:171-186

  tick  بررسی نمو فنولوژیک و عملکرد ژنوتیپ‌های مختلف باقلا در گرگان - صفحه:57-67

  tick  تاثیر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کینوا (Chenopodium Quinoa) در کشت بهاره - صفحه:111-120

  tick  تاثیر غلظت‌های مختلف کاربرد برگی هیومیک اسید در مراحل نموی بر ویژگی‌های ریخت شناسی و عملکرد تریتیکاله - صفحه:77-92
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved