>
Fa   |   Ar   |   En
   سوخت و احتراق   
سال:1396 - دوره:10 - شماره:2


  tick  بررسی اثر برخی پارامترهای مهم در تولید بیودیزل با استفاده از کاتالیست ناهمگن پتاسیم کربنات/آلومینا و روغن کلزا - صفحه:17-27

  tick  به کارگیری ضریب همگنی جهت ارزیابی تاثیرات مشخصه های پیش پاشش سوخت بر کیفیت فرآیند اختلاط سوخت و هوا و نحوه عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی پاشش مستقیم سرعت بالا پرخوران - صفحه:53-71

  tick  بهینه سازی آماری با استفاده از طراحی مرکب مرکزی برای فرایند هیدروژن زدایی اکسایشی سوخت Lpg بر روی Fe/Hzsm-5 در حضور میدان الکتریکی خارجی - صفحه:93-112

  tick  تاثیر کبالت در کاهش فعالیت آلومینیوم های همسایه در شبکه زئولیت Hzsm-5 و نقش آن در افزایش تولید اولفین‌های سبک در شکست کاتالیستی سوخت Lpg - صفحه:41-52

  tick  تعیین تجربی رژیم احتراقی مخلوط همگن در یک موتور اشتعال تراکمی - صفحه:29-40

  tick  مدل‌سازی اثر نانولوله‌های کربن اضافه شده به مخلوط سوخت دیزل-بیودیزل بر عملکرد و آلایندگی یک موتور دیزل با استفاده از شبکه عصبی - صفحه:1-16

  tick  مطالعه عددی تاثیر تزریق هیدروژن و بخارآب به منظور کاهش میزان مونوکسیدکربن تولید شده ناشی از تزریق دی‌اکسید کربن درون اکسید کننده در احتراق سوخت-اکسیژن - صفحه:73-91
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved