>
Fa   |   Ar   |   En
   بهینه سازی آماری با استفاده از طراحی مرکب مرکزی برای فرایند هیدروژن زدایی اکسایشی سوخت Lpg بر روی Fe/Hzsm-5 در حضور میدان الکتریکی خارجی  
   
نویسنده علمداری امین ,کریم زاده رامین
منبع سوخت و احتراق - 1396 - دوره : 10 - شماره : 2 - صفحه:93 -112
چکیده    تغییر سطح فرمی در سطح کاتالیست بر فعالیت کاتالیستی اثر می‌گذارد. یک روش برای تغییر این سطح، استفاده از میدان الکتریکی خارجی در فرایند کاتالیستی هتروژن است. در این پژوهش hzsm-5 بارگذاری شده با اکسید فلز آهن در یک میدان الکتریکی خارجی با قدرت مناسب برای تجزیه و تحلیل فعالیت کاتالیزوری قرار داده شد. این پژوهش اولین گزارش ارائه شده برای اثر تشدید زئولیت و میدان الکتریکی خارجی برای تولید اولفین است که فعالیت بالاتری نسبت به روش‌های معمول دارد. در میدان الکتریکی ولتاژ بالا، نوار انرژی منحرف می‌شود و انحراف نوار انرژی موجب افزایش فعالیت می‌شود. طراحی آزمایش ccd با استفاده از نرم افزار design-expert 7.3 انجام شد تا ارتباط بین چهار متغیر فرایندی، یعنی: دما، شدت جریان الکتریکی، فاصله دو الکترود و مقدار بارگذاری فلز حاصل شود. مدل مربع برای متغیرهای پاسخ معنی‌دار بود. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حداکثر مقدار بازده (42/50%) را می‌توان در دمای 5/662 درجه سانتی‌گراد، شدت جریان الکتریکی ورودی 36/7 میلی آمپر، فاصله دو الکترود 8 میلی متر و بارگذاری فلز 67/3 درصد وزنی به دست آورد.
کلیدواژه هیدروژن زدایی اکسایشی، سوخت گاز-مایع، اکسیدآهن، میدان الکتریکی، Hzsm-5
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی ramin@modares.ac.ir
 
   Statistical optimization using central composite design for the oxidative dehydrogenation process of LPG fuel on Fe / HZSM5 in the presence of external electric field  
   
Authors Alamdari Amin ,Karimzadeh Ramin
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved