>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیای اجتماعی شهری   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:3


  tick  ارزیابی آسیب پذیری محلاّت شهر جیرفت در مقابلِ سیلاب و ارائۀ راهکارهای حفاظتی - صفحه:21-42

  tick  اولویت بندی نماگرهای رشد هوشمند در راستای باز زنده سازی بافت های تاریخی (مطالعۀ موردی: بازار شهر کاشان) - صفحه:43-62

  tick  بررسی و ارزیابی فضایی کالبدی شاخص های رشد هوشمند با استفاده از مدل Waspas (مطالعۀ موردی: مناطق شهر یزد) - صفحه:79-99

  tick  تحلیل تطبیقی دسترسی به فضاهای عمومی و کارکرد سیمای شهری با رویکرد توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: مناطق 1 و 2 شهر کرمان) - صفحه:101-124

  tick  ظرفیّت سنجی کالبدی بافت مرکزی شهرها به منظور توسعۀ میان‌افزا (مطالعۀ موردی: شهر میناب) - صفحه:63-78

  tick  مطالعۀ تطبیقی کلانشهرهای ایران از لحاظ شاخص های توسعۀ پایدار - صفحه:125-146

  tick  مکان یابی بهینۀ اسکان موقت دانشجویان پس از زلزلۀ احتمالی شهر کرمان (مطالعۀ موردی: مناطق 3 و 4) - صفحه:1-20

  tick  واکاوی تاثیرات شهرسازی مدرن در ساخت اقتصادی و تجاری بافت های کهن شهری (مطالعۀ موردی: بافت کهنِ شهر زنجان) - صفحه:147-171
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved