>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1397 - دوره:5 - شماره:3


  tick  ارتباط طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی در زندانیان دارای اختلال شخصیت مرزی زندان مرکزی همدان - صفحه:220-227

  tick  بررسی اثربخشی آموزش سبک رهبری تحول‌گرا به سرپرستاران بر میزان قصد ترک خدمت پرستاران شاغل در بخش‌های بیمارستان‌های منتخب نظامی - صفحه:182-191

  tick  بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی و نوع منبع کنترل با میزان خودکارآمدی کارکنان یکی از یگان‌های نظامی شهر تهران - صفحه:211-219

  tick  بررسی عملکرد پرستاران از دیدگاه سرپرستاران در ارائه مراقبت ایمن به بیماران در بخش‌های مراقبت ویژه و عمومی بیمارستان‌های آجا در سال 1397 - صفحه:173-181

  tick  روند کیفیت زندگی در بیماران با آسیب عصب دست ناشی از تروما - صفحه:165-172

  tick  سلامت عمومی در پرستاران ایرانی، یک مرور سیستماتیک - صفحه:228-238

  tick  نقش امیدواری در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی سربازان با میانجیگری خودکنترلی - صفحه:201-210

  tick  پیش‌بینی هوش معنوی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی در معتادان مرد در حال ترک استان ایلام - صفحه:192-200
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved