>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثربخشی آموزش سبک رهبری تحول‌گرا به سرپرستاران بر میزان قصد ترک خدمت پرستاران شاغل در بخش‌های بیمارستان‌های منتخب نظامی  
   
نویسنده رحمتی ریحانه ,پیشگویی امیرحسین ,زارعیان آرمین ,آتش زاده شوریده فروزان
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:182 -191
چکیده    مقدمه: پرستاران، بخش مهمی در سیستم بهداشت و سلامت هستند؛ اما در حال حاضر تمایل به ترک خدمت در پرستاران به یک چالش و نگرانی بزرگ تبدیل شده است. مطالعات بسیاری بر اهمیت تاثیر سبک های رهبری بر ایجاد پدیده ترک خدمت پرستاران اشاره کرده اند.هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سبک رهبری تحول گرا به سرپرستاران بر میزان تمایل به ترک خدمت پرستاران انجام شده است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی، تک گروهی و از نوع پیش آزمون پس آزمون است که بر روی تعداد 30 پرستار و 14 سرپرستار در دو بیمارستان از بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران در سال 1396 اجرا شده است. در این پژوهش در طول 3 هفته و در 12 جلسه به سرپرستاران سبک رهبری تحول گرا آموزش داده شد و پس از 8 هفته از گذشت آموزش و اجرای این سبک رهبری در بخش ها جهت جمع آوری داده ها از مقیاس پیش بینی ترک خدمت هنیشاو و آتوود و پرسشنامه سبک رهبری چندعاملی استفاده شد. همچنین آنالیز داد ه ها با استفاده از نرم افزار نسخه 20 و آزمون های توصیفی تی زوجی و مستقل انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد که قبل و بعد از مداخله، دیدگاه پرستاران در رابطه با نوع سبک رهبری سرپرستاران تفاوت معناداری ایجاد نشده (میانگین 3/06 و انحراف معیار 0/71) و سبک رهبری غالب رها شده بوده است. همچنین میزان قصد ترک خدمت پرستاران همواره در طول پژوهش روند افزایشی داشته است (میانگین 32/56 و انحراف معیار 6/56).بحث و نتیجه گیری: سبک رهبری سرپرستاران ارتباط زیادی با قصد ترک خدمت دارد و در مطالعات گوناگون به اهمیت سبک رهبری تحول گرا نیز توجه بسیاری شده است. به همین جهت می بایست آموزش مدیران پرستاری در مباحث رهبری، به کارگیری الگوها و سبک های رهبری مناسب به صورت مداوم و با استفاده از انواع روش های یادگیری موثر جهت تغییر در نگرش، بینش و عملکرد آن ها صورت پذیرد.
کلیدواژه آموزش، پرستاران، ترک خدمت، سبک رهبری تحول‌گرا، مدیریت.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, گروه پرستاری ویژه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی آجا, دانشکده پرستاری, گروه بهداشت جامعه, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی, دانشکده پرستاری و مامایی, گروه مدیریت پرستاری, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved