>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت عمومی در پرستاران ایرانی، یک مرور سیستماتیک  
   
نویسنده بلندیان بافقی شهناز ,تقدسی محسن ,نبی زاده قرقوزار زهره
منبع علوم مراقبتي نظامي - 1397 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:228 -238
چکیده    مقدمه: پرستاری یکی از پر مخاطره ترین مشاغل دنیا است و این خطرات شغلی مستقیماً بر روی سلامت پرستاران تاثیر دارند. پرستارانی که از سلامت عمومی خوبی برخوردار نباشند، توانایی ارائه مراقبت مناسب جهت بیماران را ندارند.هدف: در این مطالعه به مرور مقالات مرتبط با سلامت عمومی در پرستاران ایرانی پرداخته شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مروری مقالات منتشر شده بین سال های 13961390 (20172011 میلادی) مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور، پایگاه های pubmed, proquest, sid, google, google scholar, scopus, iran medex, cinhal و web of science مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی از کلمات کلیدی: سلامت، سلامت عمومی و پرستار در منابع فارسی و از کلمات health, general health, normality, normalcy, wellness و nurse در منابع انگلیسی استفاده شد. انجام پژوهش در ایران معیار اصلی ورود به مطالعه بود. پس از ارزیابی معیارهای ورود و کیفیت مقالات، 25 پژوهش واجد شرایط شناخته و به مطالعه وارد شدند.یافته ها: 37 درصد مطالعات وضعیت سلامت عمومی پرستاران را متوسط و 62 درصد آن را نامناسب و یا در معرض خطر گزارش کردند. 35 درصد مطالعات، بیشترین اختلالات سلامتی پرستاران را اختلالات روانی ذکر کرده اند. نتایج 35 درصد مطالعات نیز نشان می دهد بین عواملی نظیر عوامل مرتبط با کار، زندگی خانوادگی و باورهای مذهبی با سلامت پرستاران ارتباط وجود داشت. نتایج مطالعات نشان می دهد انجام مداخلاتی مانند گروه درمانی مدیریت استرس و آموزش مهارت های ارتباطی و آموزش هوش هیجانی باعث ارتقاء سلامت عمومی در پرستاران شده است.بحث و نتیجه گیری: سلامت پرستاران ایرانی به دلایل مختلفی وضعیت مناسبی ندارد. لذا، به مسئولین توصیه می شود به سلامت کارکنان به خصوص پرستاران توجه بیشتری داشته و در بهبود آن کوشا باشند تا بتوانند در راستای آن کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند.
کلیدواژه پرستار، سلامت، سلامت عمومی.
آدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان, دانشکده پرستاری, مرکز تحقیقات پرستاری تروما, ایران, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان, دانشکده پرستاری, مرکز تحقیقات پرستاری تروما, ایران, دانشگاه علوم پزشکی کاشان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved