>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بذر ایران   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:1


  tick  اثر الگوی کاشت و روش آبیاری بر جوانه‌زنی بذر ماش (Vigna Radiata) در زمان‌های مختلف برداشت - صفحه:51-63

  tick  اثر تلقیح بذر با کودهای آلی و زیستی برشاخص‌های جوانه‌زنی و هتروتروفیک گیاهچه در ارقام گندم (Triticum Aestivum) دیم - صفحه:77-93

  tick  اثر دما و نور بر ویژگی‌های جوانه‌زنی علف‌هرز مهاجم نیلوفرپیچ (Ipomoea Nil): تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی - صفحه:115-127

  tick  اثر نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر جوانه‌زنی و رشد اولیه بارانک لرستانی (Sorbus Luristanica) - صفحه:173-184

  tick  اثر پرایمینگ بذر با سولفات روی و آهن بر بهینه‌سازی شکست خواب و شاخص‌های جوانه‌زنی موسیر (Allium Hirtifolium) - صفحه:33-49

  tick  ارزیابی اثر تنش شوری و خشکی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بذر علف‌هرز کاتوس(Cynanchum Acutum) - صفحه:1-17

  tick  ارزیابی توان بالقوه دگرآسیبی برخی از علف‌های‌هرز بر خصوصیات جوانه‌زنی و رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاهچه شاهی (Lepidium Sativum) - صفحه:129-143

  tick  ارزیابی جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد گیاهچه سه گونه شبدر (Trifolium Spp.) تحت تنش‌های خشکی و شوری - صفحه:145-158

  tick  تاثیر جیبرلین و اسید سالیسیلیک بر تحمل گیاهچه کدوی پوست کاغذی(Cucurbita Pepo) به تنش سرما - صفحه:159-172

  tick  تاثیر قارچ‌های انباری بر زوال بذر سویا در شرایط مختلف نگهداری و رطوبت بذر - صفحه:65-76

  tick  تاثیر پیش تیمارهای بذری بر بهبود جوانه‌زنی بذر گون سفید (Astragalus Gossypinus) - صفحه:95-113

  tick  کمی کردن بهترین زمان برداشت بذر گوار (Cyamopsis Tetragonoloba) با کیفیت بالا در استان گلستان - صفحه:19-32
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved