>
Fa   |   Ar   |   En
   سلامت روان کودک   
سال:1401 - دوره:9 - شماره:2


  tick  اثر بخشی برنامه آموزشی تعامل مادر کودک مبتنی بر سبک دلبستگی ایمن بر مولفه‌های دلبستگی دانش آموزان با اختلال های اضطرابی - صفحه:123-139

  tick  اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجان بر اهمال کاری تحصیلی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان با اعتیاد به فضای مجازی - صفحه:21-35

  tick  اثربخشی برنامه درسی ارتقاء ذهن بر بهزیستی روان‌شناختی و ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان دختر - صفحه:92-107

  tick  اثربخشی برنامه مداخله ای مبتنی بر آموزش ارتباط کارکردی بر مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی کودکان با اختلال طیف اوتیسم - صفحه:78-91

  tick  اثربخشی برنامۀ آموزش حل‌ مسئله بر گسترۀ توجه دانش‌آموزان با نشانگان ‌داون - صفحه:36-49

  tick  تبیین روابط علّی بین انعطاف‌پذیری شناختی و رگه‌های اختلال شخصیت مرزی در دانش‌آموزان: نقش میانجی سبک‌های حل مسئله - صفحه:65-77

  tick  طراحی و اعتباریابی برنامه مداخله مبتنی بر سیستم‌های یادگیری چندگانه برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری خاص با نارسایی در خواندن: مطالعه فراترکیب - صفحه:1-20

  tick  مدل یابی علّی خلاقیت بر مبنای بهزیستی روان شناختی با نقش میانجی خودکارآمدپنداری میان دانش آموزان - صفحه:108-122

  tick  مقایسه اثربخشی آموزش شناختی رفتاری با مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حرمت خود مادران دارای کودک با اختلال طیف اوتیسم - صفحه:50-64
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved