>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت مخاطرات محیطی   
سال:1393 - دوره:1 - شماره:1


  tick  ارزیابی آسیب‌پذیری آلودگی آبخوان‌های کارستی ماراب با استفاده از مدل Riske و تحلیل سری زمانی - صفحه:69-82

  tick  امکان‌سنجی پیش‌بینی زلزله توسط بررسی پیش‌نشانگر Bvalue (مطالعۀ موردی: زلزلۀ سیلاخور ایران) - صفحه:111-125

  tick  بررسی مخاطرات نانوذرات مهندسی‌شده (Enps) - صفحه:37-45

  tick  شبیه‌سازی فضایی، مخاطرات و محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی توسعۀ فیزیکی شهر ملکان - صفحه:5-24

  tick  کاربرد نظریۀ انگیزش حمایتی جاذبۀ ترس برای ارتقای فرهنگ ایمنی در برابر زلزله (مطالعۀ موردی تاثیر زلزلۀ اهر ورزقان در اصلاح نگرش و رفتار مردم در برابر زلزله) - صفحه:25-36

  tick  مفهوم زمان وتکنیک‌های پیش‌بینی مخاطرات طبیعی - صفحه:97-109

  tick  پایداری محیط در ژئوسیستم‌ها با رویکرد به مخاطرات و تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های ماهواره‌ای(مطالعۀ موردی: سیستم دریاچه‌ای ارومیه) - صفحه:47-68

  tick  پیش‌بینی و تشخیص ناهنجاری‌های یونسفری زلزله در محتوای کلی الکترون نقشه‌های جهانی یونسفر(Gim) براساس تکنیک تبدیل موجک به‌منظور کاهش مخاطرات (زلزلۀ7/7 ریشتری سراوان ،16 آوریل2013) - صفحه:83-96
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved