>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های ادیانی   
سال:1399 - دوره:8 - شماره:15


  tick  بررسی روند تغییرات سبکی جایگاه تدفین زرتشتیان ایران و پارسیان هند - صفحه:241-264

  tick  تحلیلِ پیش ‌گویی ‌های پایان جهان در دین زردشت با تکیه بر دیدگاه میرچا الیاده - صفحه:143-161

  tick  جستاری در جایگاه نویسنده و معنا در اثر ادبی بر اساس آیات قرآن کریم - صفحه:7-25

  tick  رنج و علت‌های آن: تحلیلی روان‌شناختی از نظریه‌های فلسفی بودایی - صفحه:163-183

  tick  زروان ‌باوری در کیش مانوی - صفحه:185-210

  tick  مانع اخلاقی‌زیستن از نظر پولس: زندگی بر حسب جسم و عُجب ناشی از آن - صفحه:81-104

  tick  مسیحیت در جامعه پساسکولار بازتعریف دوگانه دینی - غیردینی در دوران معاصر - صفحه:123-142

  tick  معنویت و هوش معنوی از منظر دینی و نقش آن در ارتقای سلامت - صفحه:53-79

  tick  مفهوم «رنج» در کیش زردشتی و مسیحیت: رویکردی مقایسه‌ای بر پایه متون پهلوی و عهد جدید - صفحه:105-121

  tick  نقش سُغدیان در گسترش آیین بودا در جنوب چین - صفحه:211-224

  tick  نهادهای دینی اباضیان عمان در دوره معاصر - صفحه:27-52

  tick  یادکردهای ایزدان بلخی بر اساس اسناد حقوقی و اقتصادی - صفحه:225-240
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved