>
Fa   |   Ar   |   En
   حسابداری ارزشی و رفتاری   
سال:1399 - دوره:5 - شماره:9


  tick  بررسی تاثیر اطلاعات نامربوط و خطای جزئی در مدارک صاحبکار بر اندازه نمونه با توجه به ویژگی تردید حرفه‌ای - صفحه:117-151

  tick  بررسی تاثیر فشارهای هم‌نوایی و فرمان‌برداری بر تصمیم‌گیری غیراخلاقی مدیران مالی با تاکید بر نقش تعدیل‌کنندگی ویژگی‌های فردی - صفحه:81-115

  tick  بررسی تاثیر ویژگی‌های کمیته‌های حسابرسی بر سطح گزارشگری پایداری - صفحه:335-369

  tick  تاثیر انگیزه های مدیریت نسبت به مدیریت سود و ارتباط کمیته حسابرسی با حسابرس مستقل بر کیفیت قضاوت حسابرس - صفحه:189-224

  tick  تاثیر بحران اقتصادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل با ارزش و عملکرد مالی؛ نقش ویژگی‌های رفتاری شرکت - صفحه:153-188

  tick  تاثیر سبک های شناختی حسابرسان بر ارزیابی ریسک تقلب (آزمون نظریه انرژیک گریگورک) - صفحه:33-1

  tick  تاثیر نظریه رفتار برنامه ریزی شده، تعهد اخلاقی و ادراک ریسک بر تمایل به حسابداری و گزارشگری پایداری شرکتی - صفحه:269-299

  tick  تدوین مدل کیفی تردید حرفه ای حسابرسان:از دیدگاه شرکای موسسه های حسابرسی و مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران - صفحه:55-79

  tick  شناسایی عوامل موثر بر گزارشگری مالی متقلبانه و نادرست با استفاده از روش فراترکیب - صفحه:301-334

  tick  طراحی مدل و اولویت‌بندی ابعاد شایستگی مدیران‌ حسابرسی داخلی: رویکرد ترکیبی - صفحه:225-267

  tick  عواطف فردی و تردید حرفه ای حسابرس - صفحه:35-53

  tick  نقش حسابداری ذهنی در رفتار مالیاتی خویش فرمایان (مورد مطالعه: مودیان حقیقی استان فارس) - صفحه:371-394
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved